History and Archaeology (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first two years, the instruction in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Introduction to Archaeology, Mythology and Religion, Historical Knowledge, History of Bulgaria, Ancient Civilizations, Anthropology, State and Public Administration, Political Science and general education courses in the humanities, ancient and modern history. In the third and fourth years, the instruction consists of in two modules comprised of lecture and training courses which lead to a professional qualification.

прочети още
History and Archaeology (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:


Module: Eurasian Archaeology
Scientific direction: Archaeology
Scientific specialty: archaeologist

Module: History of Bulgaria, Europe and the World
Scientific direction: Hisotry
Scientific specialty: historian

Practical training courses:

Практическото обучение в модул "Археология на Евразия" включва археологически разкопки, теренни обхождания, сондажни проучвания, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи, както и работа в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ.

Практическото обучение в модул "История на България, Балканите и света" включва тематични семинари, пътуващи семинари, практики в архиви и стажове.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния, Унгария, Гърция.

Graduate Student Competencies:

- знания за историческите процеси и развитието на обществата, за основните археологически източници от старокаменната епоха до Новото време и Съвременността;

- умения да изследват и анализират исторически извори и архивни документи, да интерпретират паметници на културно-историческото наследство, да провеждат теренни археологически изследвания, да анализират и публикуват резултати от теренна работа и документални изследвания.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Occupation and possible positions:

Завършилите модул "Археология на Евразия" са: археолог, уредници в музеи, завеждащи филиали в музеи, фондохранители;

Завършилите модул "История на България, Балканите и света" са: историк, специалисти в областта на историческата наука в държавната и общинската администрация, в медии и издания.

Department :

Archaeology

History