Finance (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first and second years of the course of study, general education courses are taught. The foundations are laid there and in the third and fourth years specialised knowledge in the field of finance is built. An essential feature of the programme is its flexibility, i.e. students themselves can form their scientific and applied profiles. Assisted by their professors, students can apply their knowledge through working on individual assignments on key current issues of modern financial practice. In addition to being trained in basic scientific areas like Microeconomics and Macroeconomics, Economics and Business Management, International Economics, Introduction to Accounting, etc., students enrol in Introduction to Finance, Applied Finance, Introduction to Management, etc.

прочети още
Finance (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Finance
Scientific specialty: Economist

Practical training courses:

Практическото обучение включва стажове във фирми, финансови институции, банки, фондове, инвестиционни посредници и др.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Руска Федерация, Словения, Финландия, Полша, Гърция..

Graduate Student Competencies:

- знания в областта на фирмените и публичните финанси, финансовия мениджмънт, за парите, банките и кредита, за застраховането и социалното осигуряване, за инвестициите и капиталовия пазар, за международните финанси, анализа на финансовия риск, бизнес оценяването;

- умения, необходими за работа в сложната и динамична финансова среда;

- умения за работа със специализиран финансов софтуер;

- финансово предприемачество и бизнес умения, приложими към глобалната и специфичната българска среда.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: финансист; експерти в частния и публичния сектор на икономиката - във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни компании, експерти на организирания капиталов пазар; представители на фирми, съветници-експерти и консултанти в консултантски компании, дейност като предприемач с финансова и бизнес насоченост.

Department :

Economics