Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство (ОС) е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

ОС се разглежда като по-висша фаза в развитието на методите за управление чрез тотално качество (TQM), добили изключителна популярност в развитите страни през 1980 и 1990-те години. То е основна характеристика на управлението в началото на 21 век и внедряването му носи сериозни ползи за конкурентоспособността на организацията.

Този подход е особено популярен в САЩ и Европейския Съюз и бързо се разпространява в целия свят. Залегнал е в основата на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност на ЕС (2000) и несъмнено се превръща в основен атрибут на управленската практика и в България.

В своя път към ОС страните използват подобни модели. Особено популярен е европейският модел за съвършенство (EFQM).

Магистърската програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" е разработена в съответствие с основните насоки, възприети от Мрежата от Европейски университети за управление чрез тотално качество" (EUN.TQM) и новите изисквания към компетентността на съвременния мениджър (G. Hammel, 2007, The Economist Intelligence Unit (2008) и Британските стандарти за компетентност на мениджъри и лидери (MSC, 2012).

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
 • проф. д-р Димитър Тенчев SMMB017D Управление на маркетинга SMMB026D Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Иванка Данева SQBM270D Корпоративни финанси
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев SMMB026D Проект: Разработване на бизнес план SQBM003D Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство SQBM165D Проект: Управление на екипи
 • проф. д-р Николай Арабаджийски SQBM150D Стратегическо управление
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM097D Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM184D Бизнес инвестиции SQBM384D Управление на риска
 • доц. д-р Виктор Аврамов SQBM003D Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM088D Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM091D Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерство MBAM130D Психология на бизнеса SQBM002D Самопознание и управление на личностното развитие SQBM004D Управленско учене и развитие SQBM005D Учене и развитие в организацията SQBM017D Проект: Самопознание SQBM277D Лидерство и организационна култура SQBM381D Изследвания в бизнеса и мениджмънта
 • доц. д-р Елмира Банчева SMMB011D Самоуправление SMMB012D Управленски контрол SMMB014D Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB028D Семинар: Ролите на мениджъра SMMB029D Семинар: Управлението в организацията SQBM018D Семинар: Ефективно взаимодействие с другите SQBM275D Управление на човешкия капитал SQBM286D Проект: Управление на човешкия капитал SQBM386D Управление на креативността и иновациите SQBM387D Коучинг и менторство
 • доц. д-р Ирена Николова SQBM278D Управление на международната търговия
 • доц. д-р Кирил Радев SQBM152D Управление на бизнес процеси SQBM164D Проект: Диагностика на организацията чрез самооценка SQBM271D Интегрирани системи за управление SQBM273D Трансформация на организацията
 • доц. д-р Мария Иванова SMMB012D Управленски контрол SMMB013D Мисия, ценности, етика в организацията SMMB017D Управление на маркетинга SMMB027D Семинар: Ресурсите на мениджъра SQBM002D Самопознание и управление на личностното развитие SQBM017D Проект: Самопознание SQBM152D Управление на бизнес процеси SQBM153D Управление на знанието SQBM272D Управление на проекти SQBM275D Управление на човешкия капитал SQBM286D Проект: Управление на човешкия капитал SQBM385D Организационен анализ, дизайн и развитие
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система
 • доц. д-р Надя Маринова SQBM287D Проект: Интегрирани информационни системи за управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова SMMB015D Финансови рамки SMMB016D Работа с бюджети SMMB025D Семинар: Разходи и финансови решения SMMB030D Проект: Управление на финансовата информация
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев SMMB011D Самоуправление SMMB014D Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB028D Семинар: Ролите на мениджъра SMMB031D Проект: Управление на връзките с потребители и клиенти SQBM004D Управленско учене и развитие SQBM005D Учене и развитие в организацията SQBM016D Проект: Умения за учене и саморазвитие SQBM151D Маркетинг и фокус към клиента SQBM163D Практикум: Системно решаване на проблеми SQBM166D Семинар: Практики на лидерството SQBM277D Лидерство и организационна култура SQBM288D Проект: Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата SQBM289D Проект: Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата SQBM290D Семинар: Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство" SQBM381D Изследвания в бизнеса и мениджмънта SQBM386D Управление на креативността и иновациите SQBM387D Коучинг и менторство SQBM391D Стаж: Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM167D Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол SQBM270D Корпоративни финанси SQBM384D Управление на риска
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол SQBM384D Управление на риска
 • ас. Лазар Базлянков SMMB015D Финансови рамки SMMB016D Работа с бюджети SMMB025D Семинар: Разходи и финансови решения SMMB027D Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • ас. Светла Димова SMMB013D Мисия, ценности, етика в организацията
 • Мина Костова SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система
 • Юлиан Узунов SQBM385D Организационен анализ, дизайн и развитие