Съвременни музейни експозиции в исторически и археологически музеи

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма „Съвременни музейни експозиции в исторически и археологически музеи“ е изготвена в контекста на променящите се обществени очаквания към музейните институции и експозиции, които далеч надскачат тяхната основна функция да съхраняват, опазват и изучават миналото и културно – историческото наследство. Екип от преподаватели от Департамент Археология, История, Дизайн и История на изкуството, както и музейни дизайнери и куратори от САЩ, с богат опит в разработването на музейни експозиции водят програма, която има силен практически фокус и е ориентирана към реалната работа по подготовка и представяне на експозиции.

Програмата е насочена към работещи музейни специалисти, уредници и куратори и студенти с бакалавърска степен и интерес към музейната и експозиционна работа. Аудиторните й курсове се предлагат в редовна форма с осигурени материали, лекции и допълнителни ресурси в електронна среда. Тренингови курсове, водени от български и американски специалисти и задължителните стажове осигуряват реален опит на студентите и гарантират приложимост на придобитите знания.

прочети още
Съвременни музейни експозиции в исторически и археологически музеи

Практики:

Програмата предлага тренингови курсове след края на първи и втори семестър, сред които присъствен семинар за експозиционни практики, воден от американски специалисти, стаж във функциониращи музеи и архитектурни студиа, семинари, които разкриват истории около определени области на археологически изследвания, прототипиране на изложби и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния, Унгария, Гърция.

Компетенции на завършилите програмата:

Едногодишната магистърска програма предоставя съвременно, практически приложимо образование, което подготвя специалисти и студенти за изграждане на атрактивни музейни експозиции в исторически и археологически музеи. Основни знания и умения, които програмата изгражда са:

- Знания и умения за изграждане на научно достоверен и публично атрактивен разказ, необходим за всяка съвременна музейна експозиция – с помощта на подбрани демонстрационни научни казуси преподаватели и студенти изграждат достоверен и публично разбираем разказ, който съставя основата на съвременните музейни експозиции;

- Знания и умения за разработване на посетителско преживяване – програмата поставя основите на разработване на посетителско преживяване в музеите и въвлича студентите в практическа работа по конкретни казуси;

- Знания и умения за набиране на средства за нови музейни експозиции – студентите получават знания и умения за административната и законодателна рамка, в която съществуват постоянните и временни експозиции, преглед на съществуващите възможности за финансиране на такива дейности на национално и регионално ниво и получават основни умения за разработване на проектно предложение и бюджет

- Знания за визуални изисквания за атрактивност на музейни експозиции – студентите получават знания за ключови изисквания за атрактивност и понятност на музейните експозиции, вкл. разработване на експозиционни текстове, интерактивност, изисквания към визуално оформление.

След края на програмата студентите би следвало да могат:

- Да организират процес по разработване на съвременни музейни експозиции в археологически и исторически музеи, който включва всички заинтересовани лица;

- Да съставят концепция за музейна експозция, атрактивна за широка публика, включително деца и младежи, която включва цели, целеви групи, посетителско преживяване, зониране, интеракция на публиката, графична и визуална концепция и текстови и информационни панели;

- Да познават основни визуални изисквания към музейните експозиции и да подбират и сътрудничат ефективно с визуални и музейни специалисти;

- Да познават законодателната рамка за музейни експозиции и възможностите на фондонабиране в страната, в която работят;

- Да имат основни умения за разработване на проектно предложение и бюджет

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Музеен куратор; експерт в сферата на културно-историческото наследство.

Департамент, предложил програмата:

Археология