Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство (ОС) е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

ОС се разглежда като по-висша фаза в развитието на методите за управление чрез тотално качество (TQM), добили изключителна популярност в развитите страни през 1980 и 1990-те години. То е основна характеристика на управлението в началото на 21 век и внедряването му носи сериозни ползи за конкурентоспособността на организацията.

Този подход е особено популярен в САЩ и Европейския Съюз и бързо се разпространява в целия свят. Залегнал е в основата на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност на ЕС (2000) и несъмнено се превръща в основен атрибут на управленската практика и в България.

В своя път към ОС страните използват подобни модели. Особено популярен е европейският модел за съвършенство (EFQM).

Магистърската програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" е разработена в съответствие с основните насоки, възприети от Мрежата от Европейски университети за управление чрез тотално качество" (EUN.TQM) и новите изисквания към компетентността на съвременния мениджър (G. Hammel, 2007, The Economist Intelligence Unit (2008) и Британските стандарти за компетентност на мениджъри и лидери (MSC, 2012).

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават:

- аналитични умения и системно мислене;

- компютърна грамотност;

- основни знания и умения за управление на дейности, хора и ресурси;

С всеки кандидат се провежда интервю за признаване на знанията и опита.