ARCM192 Проект: Фитодизайн

Анотация:

Запознаване със същността и характерните особености на интериорното озеленяване,/фитодизайн/, ,спецификата на градивния му материал- интериорната растителност,общите и конкретни принципи при композиране на групите в различните видове помещения,както и специфичните им изисквания ,свързани с екологичните особености на растителността. Целта е изготвяне на интериорен проект за вътрешно озеленяване и прилагане на знанията от теорията .

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

) знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на интериорното озеленяване /фитодизайн/,значението на зелените растения в интериора, на общите принципи на тяхното разположение във вътрешните пространства,запознават се с изискванията /биологични ,композиционни и естетически / на растителността при изграждане на отделните групи растения в интериора.

2) могат:

- да анализират интериорните пространства и техните възможности в контекста на фитодизайна /разположение ,видове съдове ,обемно- пространствена композиция и колорит на растителните групи/


Предварителни изисквания:
тудентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,паркоустройство,история на архитектурата,интериорен дизайн,основни познания за стайните растения на базата на лекционния курс.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Уилиямс П. Стайни растения- изд.Младинска книга София 2007 г.

Щилянов Вл. Основни принципи на проектиране на интериорно озеленяване дисертационен труд ,ЛТУ-1992 г.

Щилянов Вл.,Карамочев Т.,Цолова Г.Пространствени функции на декоративната растителност при организацията на интериора в обществените сгради, ЛТУ 1990 г.

Hunter M., Hunter E.- The Indoor Garden. John Wiley&Sons 1978

Сугарев Д.Градинско- парково и пейзажно изкуство,С. Земиздат-1976 г.

Стойчев Л.Паркова и ландшафтна архитектура,ДИ”Техника”1985 г.

Троева В.,Цолова Г.Ландшафтно планиране,С 1996 г.

Средства за оценяване:

Провежда се текущо оценяване на отделните етапи от проекта и финално оценяване със защита за крайна оценка.