ARCM188 Упражнение:Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради

Анотация:

AНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът "Архитектурни конструкции и реконструкция на сгради"/ "Обновяване, адаптация, саниране и реконструкция на обществените пространства в центъра на града" е изграден върху следните позиции:

1. Градът за човека;

2. Приемственост и развитие на историческата структура на града;

3. Обновяване без разрушаване;

4. Адаптация на съществуващите структури към съвременните изисквания;

5. Центърът на града за гражданите, а не за автомобила;

6. Екологично саниране;

7. Обслужваща роля на транспорта и връщане на хората като пешеходци в зоните на обществена активност, култура и социални контакти след тяхното обновяване, адаптация, саниране и реконструкция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да прилагат методичен подход при санирането, обновяването, реконструкцията, адаптацията на обществените пространства и градските структури;

• Да изграждат приоритетна стратегия съгласно градските политики;

• Да прилагат контекстуалния подход в архитектурното проектиране.

2) могат:

• Да заснемат, обновяват, санират, реконструират и адаптират градската тъкан и свързаните с нея обществени пространства;

• Владеят контекстуалния анализ и вграждането на нови обеми в съществуващата тъкан на градските пространства.
Предварителни изисквания:

• Минимум 50% присъствие на курса.

• Познания, свързани с градоустройствените и архитектурни структури на града.

• Исторически поглед върху развитието на архитектурата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пространствена, комуникационна и функционална структура на обществените пространства в центровете на големите градове.
 2. Форма и композиция на обществените пространства в центровете на големите градове и дефиниране на техните параметри като следствие на наследеното от миналото развитие и на планираното им обновяване, саниране и реконструкция.
 3. Ролята на намиращите се извън центъра на града точки на обществен интерес, активност, привличане за определяне на композицията на системата от обществени пространства в центъра на града.
 4. .Организация на системата от обществени пространства в градския център и връзката им с елементите, които определят образа на града.
 5. Връзка на системата от обществени пространства със зелената система на града и нейното композиране в центъра на града.
 6. Обвързаност на членението на партера с общото членение на фасадите. Продължение на фасадното членение в приземния етаж; контрастно третиране на двата пояса; използване на цялата палитра от възможности при обновяването, санирането и реконструкцията на обществените пространства в центровете на градовете.
 7. Aрхитектурно-историческо наследство, социални аспекти и градообразуващи компоненти.
 8. Съотношение между улична настилка, зеленина и водни площи като даденост и основа на бъдещото планиране при обновяването.
 9. Връзка между зеленина и водни площи. Емоционално въздействие на водните площи в обществените пространства.
 10. Планирането на нови функции следва да бъде обвързано със системата от обществени пространства в градския център.
 11. Обществените пространства в центровете на градовете са специфични като образ и композиция и уникални в своята изразност и пространствени параметри.
 12. Обновяването, санирането и реконструкцията им имат за цел да развият и обогатят пространствения им образ.
 13. Функционална характеристика, комуникационни връзки, архитектурно-историческо наследство, социални аспекти и градообразуващи компоненти.
 14. Използване на цялата палитра от възможности при обновяването, санирането и реконструкцията на обществените пространства в центровете на градовете.
 15. Връщане на хората като пешеходци в зоните на обществена активност, култура и социални контакти след тяхното обновяване, адаптация, саниране и реконструкция.

Литература по темите:

РЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Списък на препоръчителна литература - след всяко упражнение