ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други)

Анотация:

Лекционният курс е предназначен за подпомагане на разработването на проект за технологичен парк или обособена част от него от студентите в съпътстващия тренингов курс. Разглеждат се историческите и социални предпоставки за създаването на традиционните производствени зони, както и съвременните тенденции при обновяването, реконструкцията и адаптацията на индустриалните зони във връзка с развитието на информационното общество и новите технологии. Анализират се пространствени елементи и функционални характеристики на съвременните технологични паркове и перспективните насоки за развитие.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират и използват инструментариума на предварителните изследвания (като анкети, интервюта и обследвания на характеристиките на територията);

• Да анализират конструктивните дадености и технологичните процеси, свързани със съществуващите структури и възможностите за перспективното им развитие.

2) могат:

• Да прилагат своите проекти, резултатите от аналитичния прочит на непосредствения и исторически контекст;

• Да изграждат нови структури съобразно изискванията на предлаганата от тях функция и да използват съществуващите дадености като база на своя подход.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Познания по индустриални сгради и комплекси в тяхната еволюция под въздействие на новите технологии

• Познания за екологично обновяване и саниране с ограничено разрушаване, в съответствие с контекстуалния подход в устойчивото урбанистично развитие

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздели: ARCM295 и ARCM297.

• Закон за устройство на територията (ЗУТ).

• Закон за устройството и застрояването на столичната община.

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

• Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

• Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

• Нойферт, Е. Нойферт Архитектурно проектиране. София: СофтПрес, 2008.

• Писарски, М., Аврамова, А. Промишлени сгради. София: Техника, 1997.

• Промишлени предприятия Норми за проектиране. София: Блестящ факел, 2004.

• Давчева, М. Съвременните търговски сгради в България 1990-2010г. София: БАН, 2013.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. Зелено развитие. Том I. София: ЕнЕфект, 2010.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. Нискоенергийната сграда. Том III. София: ЕнЕфект, 2010.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. В помощ на проектанта. Том IV. София: ЕнЕфект, 2010.

• Henley, S. The architecture of parking. New York: Thames and Hudson, 2007.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%;

Презентация на писмена работа - 50%;