ARCM293 Проект: Специализирани зони (бизнес паркове и други)

Анотация:

Курсът обхваща самостоятелната работа на студентите като проектанти по архитектурния проект в тренинговия курс.

Целите на курса са запознаването на студентите с възможностите на териториалното разпределение на различни по предназначение зони, техните градоустройствени особености, инфраструктурни и обемно-пространствени взаимовръзки, като се работи с качествено реализируеми по предназначение обеми и силуети.

Освен това, студентите се запознават и с функционалните и комуникационни организационни изисквания на сградите, срещани в тези територии – с научно, развойно и производствено предназначение.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните подходи и тенденции при работа с големи по площ територии с различни предназначения

• Специфичните изисквания и принципи на организация на сгради със специално и смесено предназначение.

2) могат:

• Да овладяват и урбанизират големи по площ територии с различни предназначения

• Да създават условия за последващо безпроблемното проектиране на сградите и съоръженията.

• Да проектират сгради и съоръжения със специално и смесено предназначение – научно, развойно и производствено.


Предварителни изисквания:
• Познаване на Закон за устройство на територията (ЗУТ).

• Познаване на актуалния ПУП на София.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздели: ARCM295 и ARCM297.

• Закон за устройство на територията (ЗУТ).

• Закон за устройството и застрояването на столичната община.

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

• Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

• Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

• Нойферт, Е. Нойферт Архитектурно проектиране. София: СофтПрес, 2008.

• Писарски, М., Аврамова, А. Промишлени сгради. София: Техника, 1997.

• Промишлени предприятия Норми за проектиране. София: Блестящ факел, 2004.

• Давчева, М. Съвременните търговски сгради в България 1990-2010г. София: БАН, 2013.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. Зелено развитие. Том I. София: ЕнЕфект, 2010.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. Нискоенергийната сграда. Том III. София: ЕнЕфект, 2010.

• Колектив. Десет книги за Зелената архитектура. В помощ на проектанта. Том IV. София: ЕнЕфект, 2010.

• Henley, S. The architecture of parking. New York: Thames and Hudson, 2007.

Средства за оценяване:

Архитектурен проект 100%