ARCM099 Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът "Архитектурни конструкции и реконструкция на сгради"/ "Обновяване, адаптация, саниране и реконструкция на обществените пространства в центъра на града" е изграден върху следните позиции:

1. Градът за човека;

2. Приемственост и развитие на историческата структура на града;

3. Обновяване без разрушаване;

4. Адаптация на съществуващите структури към съвременните изисквания;

5. Центърът на града за гражданите, а не за автомобила;

6. Екологично саниране;

7. Обслужваща роля на транспорта и връщане на хората като пешеходци в зоните на обществена активност, култура и социални контакти след тяхното обновяване, адаптация, саниране и реконструкция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да прилагат методичен подход при санирането, обновяването, реконструкцията, адаптацията на обществените пространства и градските структури;

• Да изграждат приоритетна стратегия съгласно градските политики;

• Да прилагат контекстуалния подход в архитектурното проектиране.

2) могат:

• Да заснемат, обновяват, санират, реконструират и адаптират градската тъкан и свързаните с нея обществени пространства;

• Владеят контекстуалния анализ и вграждането на нови обеми в съществуващата тъкан на градските пространства.
Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Минимум 50% присъствие на курса.

• Познания, свързани с градоустройствените и архитектурни структури на града.

• Исторически поглед върху развитието на архитектурата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пространствена, комуникационна и функционална структура на обществените пространства в центровете на големите градове и тяхната функционална характеристика, комуникационни връзки, архитектурно-историческо наследство, социални аспекти и градообразуващи компоненти.
 2. Анализ - анализират се избрани европейски градове с органично създадена структура, чиито обществени пространства са свързани в единна система и включват основните оси на обновяване, саниране и реконструкция на техните центрове: Мюнхен, Брюксел, Амстердам, Франкфурт на Майн, Лайпциг, Копенхаген, Хамбург, Ерфурт, Хале, Щутгарт и т.н.
 3. 3.1. Характеристика на органично израсналия градски център, който съдържа както нематериалните, така и материалните инвестиции от множество поколения.
 4. 4.1. Форма и композиция на обществените пространства в центровете на големите градове и дефиниране на техните параметри като следствие на наследеното от миналото развитие и на планираното им обновяване, саниране и реконструкция.
 5. 5.1. Ролята на намиращите се извън центъра на града точки на обществен интерес, активност, привличане за определяне на композицията на системата от обществени пространства в центъра на града.
 6. 6.1.Организация на системата от обществени пространства в градския център и връзката им с елементите, които определят образа на града.
 7. 7.1. Връзка на системата от обществени пространства със зелената система на града и нейното композиране в центъра на града.
 8. 8.1. Взаимната обвързаност на пространствената структура на центъра на един град като следствие на неговото историческо развитие с комуникационните връзки на обществения транспорт, който е продукт на съвременните нужди на градското население.
 9. Разполагането на големи паркинги във връзка с обществения транспорт извън градския център следва да бъде цел на градската комуникационна политика, за да бъдат изцяло освободени обществените пространства в центъра на града изцяло от автомобилното движение и се превърнат в предпочитани по пешеходците места за отдих и забавления.
 10. 10.1. При формиране на функционалната програма на обществените пространства в центровете на градовете трябва да се вземат предвид не само даденостите, но и специфичните особености на обновяването, реконструкцията и адаптацията на градския център към бъдещото развитие на пространствените структури.
 11. 11.1. Характерът на функционалните акценти в обществените пространства определя и техния характер.
 12. Планирането на нови функции следва да бъде обвързано със системата от обществени пространства в градския център. Обществените пространства в центровете на градовете са специфични като образ и композиция и уникални в своята изразност и пространствени параметри. Обновяването, санирането и реконструкцията им имат за цел да развият и обогатят пространствения им образ.
 13. 12.1. Пространствена характеристика и съотношение старо/ ново строителство. Възможни места за ново строителство и уплътняване на застройката. 12.2. Партерни пространства и тяхната обвързаност с мецанина и сутерена на сградата. Планове за възможностите на съществуващата сградна структура и включването й в обществените пространства.
 14. Обвързаност на членението на партера с общото членение на фасадите. Продължение на фасадното членение в приземния етаж; контрастно третиране на двата пояса; използване на цялата палитра от възможности при обновяването, санирането и реконструкцията на обществените пространства в центровете на градовете.
 15. Съотношение между улична настилка, зеленина и водни площи като даденост и основа на бъдещото планиране при обновяването на обществените пространства. Връзка между зеленина и водни площи. Емоционално въздействие на водните площи в обществените пространства.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Списък на препоръчителна литература - след всяка лекция

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50% 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: