ARCM062 Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството

Анотация:

Основни познания на действащата нормативна уредба в областта на архитектурата и градоустройството. Класификацията на сградите и строителните съоръжения.

Целта на курса е да подготви студентите за бъдещата им работа като архитекти с нормативните документи необходими при проектирането.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Росен Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Йерархията на нормативните документи;

• Съдържание и структурата на нормативните документи;

• Основните етапи в инвестиционното проектирането и строителството.

2) могат:

• Да работят с определени нормативни документи

• Да решават определени казуси в проектирането

• Да анализират практически архитектурните решения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Да имат базисни понятия в архитектурното проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

2. Наредба №1 за Номенклатура на видовете строежи

3. Наредба № 7 Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

4. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

5. ЗАКОН ЗА EНЕРГИЙНАТА EФЕКТИВНОСТ

6. НАРЕДБИ 18, 19, 20, 21 КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

7. САВОВ, Росен и НАЗАРСКИ Димитър - Енергийна ефективност “Топлоизолационни системи на сгради”- 2006г

8. АТЛАС НА АРХИТЕКТУРАТА (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4;