BAFB823D Семинар Дипломиране

Анотация:

Курсът включва въпроси, свързани с придобиване на знания и умения от студентите за методите на научните изследвания, за организацията на работа при осъществяване на научни разработки от студентите-бакалаври и за публичната защита на тези разработки. Целта е студентите в бакалавърската програма да направят своето първо самостоятелно научно изследване, което да завърши с публична защита, на база на която да се осъществи дипломирането им.

Новите знания по дисциплината ще се получават чрез работа в университетската библиотека, обсъждане на доклади, които са части от бъдещата дипломна работа и директни консултации с научният ръководител. Знанията ще се оценяват чрез текуща оценка.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как да търсят информация в библиографски източници;

- оформят теза, цели, задачи на научно изследване

- разработят методология на изследване и проведат емпирично изследване

2) могат:

- да разработват теоретично и практико - приложно изследване, в т.ч. разработването на доклад-резюме върху тема на дипломна работа.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Умения в разработването на теоретични и практико-приложни изследвания.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема I. Философия на научния подход за написване на дипломна работа
  2. Тема II. Организация на работата в подготвителния период
  3. Тема III.. Използване на материалите и изложение на резултатите от изследването
  4. Тема IV. Провеждане на практическо изследване
  5. Тема V. Моделиране
  6. Тема VI. Организация на работата в заключителния етап
  7. Тема VII. Процедура по защита на дипломна работа

Литература по темите:

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Наредба 44 от 2011 за изискванията към дейността на колективните инвестициони схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и управляващите дружества

Международни стандарти за финансово отчитане 7, 13 и 39.

Йорданов, Й. Инвестиционни фондове – структура, мениджмънт, оценка. Варна, ЕТ Пееви 2002

Минкова, Д. Алтернативни стратегии при управлението на портфейли, Икономически алтернативи, 2009, стр. 63-78

Ганчев, Ал. Хедж фондовете – алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари, Библиотека Образование и наука, бр. 24, 2012.

Stefanini, F. Investment strategies of hedge funds, John Wiley & Sons, 2006

Strachman, D.A. The fundamentals of hedge fund management, John Wiley & Sons, 2012

Lhabitant, F. Hedge funds: quantitative insights. John Wiley & Sons, 2004