BAFB605D Финансов анализ

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността, предмета, методите, подходите, основните съотношения и технологии за провеждане на финансово-стопанския анализ. Като основен информационен източник в процеса на анализа се използва финансовия отчет, чрез който се разкрива миналото на фирмата, характеризира се потенциала й и се определят насоките на бъдещата й дейност. Преподаваните в курса методи и подходи за анализ на икономическите показатели са основа за подготовка на управленски решения.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът запознава студентите със същността, предмета, методите, подходите, основните съотношения и технологии за провеждане на финансово-стопанския анализ. Като основен информационен източник в процеса на анализа се използва финансовия отчет, чрез който се разкрива миналото на фирмата, характеризира се потенциала й и се определят насоките на бъдещата й дейност. Преподаваните в курса методи и подходи за анализ на икономическите показатели са основа за подготовка на управленски решения.
Предварителни изисквания:
Курсът се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

• Счетоводство

• Финанси на предприятието

• Икономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Финансовият анализ в контекста на съвременната икономика. Предприятието като обект на финансов анализ. Парадигмите на финансовия анализ.
 2. Същностни характеристики на финансовия анализ. Общи принципи и технология на финансовия анализ. Финансов анализ и финансова диагностика.
 3. Информационна база на финансовия анализ. Финансовият отчет - фокус на финансовия анализ. Елементи на годишния финансов отчет. Аналитична ценност на финансовия отчет.
 4. Основен инструментариум на финансовия анализ. Класификация на методите за финансов анализ.
 5. Анализ на величината, структурата и динамиката на активите и пасивите на предприятието. Модел набалансови зависимости. Отраслови особенности.
 6. Тест
 7. Анализ на приходите, разходите и финансовия резултат на предприятието.
 8. Анализ на паричния поток на предприятието.
 9. Коефициентен финансов анализ (коефициенти за ликвидност, платежоспособност, финансова устойчивост, делова активност, рентабилност, мултипликатори). Оперативен и финансов левъридж.
 10. Модели за финансов анализ и диагностика (модел ДюПонт, модели на темпа на растеж)
 11. Тест

Литература по темите:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. „Изток-запад“

2. Джаксън С.У. (2007) Финансовите измами на големия бизнес. Изд. „ИнфоДАР“

3. Касърова, В. (2013) Финансов анализ, Нов български университет

4. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

5. Касърова, В. (2010) Специални предложения на финансовия анализ. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. „Сиела“

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. „ИнфоДАР“

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Тодоров Л. (2003) Рентабилност и бизнес риск. С., Тракия-М.

10. Трифонов, Т., С. Трифонова (2001) Финансов анализ на фирмата, ИК „Сиела”, Първо издание