BASB822D Семинар: Счетоводна политика

Анотация:

Курсът има за цел да осигури знания за разработването на модел на счетоводна политика на различен тип предприятия (нефинансови, финансови, бюджетни) Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя две основни задачи:

• да задълбочи знанията по счетоводство;

• да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да разработват модел на счетоводна политика;

• да подбират информацията, необходима за разработване на модела на счетоводната политика.

2)могат:

• да подбират необходимата информация за разработването на модел на счетоводната политика.

• да подреждат информацията в структурните части на модела на счетоводната политика


Предварителни изисквания:
• Основи на счетоводството

• Финансово счетоводство

• Управленско счетоводство

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинар с характеризиране на счетоводната политика и даване на указания за изготвянето на модел на счетоводна политика
  2. Проучване на практиката в реално предприятие
  3. Разработване и представяне на модел на счетоводна политика

Литература по темите:

1. ПАНЧЕВА, Ст. Счетоводна политика (избрани лекции). София, Авангард Прима, 2019.

2. МЕРАЗЧИЕВ, В. Счетоводна политика на банките. Свищов, Ценов, 2006.

3. ПЕТРОВА, З., Желязков, Д. Счетоводната политика на пред¬приятието. Пловдив, Плутон-1, 2003.

4. АВЕРКОВИЧ, Е., Панчева, Ст. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия (учебно пособие за дистанционно обучение). В. Търново, Фабер, 2009.

5. ЖЕЛЯЗКОВ, Д., Костова, Н. Счетоводна политика на предприятието. София, Форком, 1995.

6. ИМАЛОВА, Д. Теоритични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор, Свищов, Ценов, 2012.

***

7. Закон за счетоводството. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

8. Национални счетоводни стандарти. http://www.balans.bg /счетоводни-стандарти /

9. Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО-тм) 2005, Част I и II. София, Идес, 2005с.

10. Четвърта директива на съвета относно годишните счетоводни отчети. В: http://www.nedev.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=1048

Допълнителна

11. АВЕРКОВИЧ, Е. Счетоводство на търговските дружества и корпорациите, Свищов, Ценов, 2007.

12. БОЖКОВ, В и др. Финансово счетоводство. Свищов, Ценов, 2009.

13. ДУШАНОВ, И. За подготовката на годишното счетоводно приключване и съставянето на финансовия отчет за 2008 г. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2008, бр. 17, с. 3 – 16;

14. ДУШАНОВ, И., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието (шесто основно преработено и допълнено издание). София, Ромина, 2007.

15. ЗЛАТКОВ, И. Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2008. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2008, бр. 15, с. 2 – 4.

16. ЗЛАТКОВ, И. Счетоводна политика – същност и видове. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 1995, бр. 4.

17. МЕРАЗЧИЕВ, В. Елементи на счетоводната политика. //Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2006, бр. 13.

18. СЧЕТОВОДНАТА политика в България и Русия (теория и практика). – Свищов, Ценов, 2006.

19. УЧЕТНАЯ политика организаций России и Болгарии (российско-болгарский сборник научных статей). Москва, ФА при Правительстве РФ, 2006.

20. ШНАЙДМАН, Л. Основы формирования учетной политики в условиях перехода к рынку. //Б у х г а л т е р с к и и учет, 1994, бр. 8.