ARCM183 Упражнение: Индустриални сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща въпросите за отражението на технологията върху типологичните особености на сградите, като се набляга на функционалните схеми на обекти от различни индустриални отрасли и с различен капацитет. Проектира се малко предприятие с конкретна технология.

Образователната цел на курса е да създаде умения за проектиране на индустриални предприятия и други обекти със сложна функция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р
гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират функционалните изисквания към всеки проект за индустриално предприятие;

• Да обвързват композиционното решение на сградата с функционално- технологичните изисквания.

2) могат:

• Да проектират промишлени обекти с по-сложна технология и функция

(Тези знания и умения могат да бъдат достигнати пълноценно, като паралелно се завърши извън аудиторният курс АRСМ 437)


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са завършили успешно лекционния курс ARCM037 (Индустриални сгради и комплекси - І част) - да имат знания и/или умения:

за са същността и характерните особености на промишлената архитектура, за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриални предприятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Анализ на технологичния процес и функцията за различни производства
 2. Упражнения и корекции по поставени задачи
 3. Изготвяне на функционално-технологични схеми – в мащаб
 4. Анализ на градоустройствената среда
 5. Проектиране на генерален план – обемни проучвания (работни макети)
 6. Обсъждане на решенията
 7. Подробно функционално решение
 8. Обсъждане на решенията
 9. Обемно-планировъчно решение – във варианти
 10. Обсъждане на решенията
 11. Конструктивни схеми
 12. Обсъждане на решенията
 13. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант
 14. Обсъждане на решенията
 15. Окончателна разработка на проекта

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софтпрес 2008

2. Писарски,М., А.Аврамова. Промишлени сгради. София. Техника’1997

3. Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .