ARCM437 Проект: Индустриални сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща цялостно проектиране (под ръководство на преподавателя) на индустриално предприятие, като се решават ситуационно-градоустройствени, функционално-технологични, технико-икономически и социално-хуманни (включително архитектурно-естетически) проблеми

Образователната цел на курса е да създаде практически умения за проектиране на индустриални предприятия и други обекти със сложна функция - като единна функионално-пространствена система, ситуирана в дадена околна среда.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да обвързват композиционното решение на сградата от една страна с функционално-хнологичните и от друга – с градоустройствените изисквания

• Да изследват архитектурните проблеми на екологията и работната среда

2) могат:

• Да се справят самостоятелно със сложна архитектурна проектантска задача.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са завършили лекционния курс ARCM037 (Индустриални сгради и комплекси І част) - да имат знания и/или умения:

за са същността и характерните особености на промишлената архитектура, за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриални предприятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Анализ на функцията и технологията
 2. Изготвяне на функционално-технологична схема – в мащаб
 3. Анализ на градоустройствената среда
 4. Проектиране на генерален план – обемни проучвания
 5. Подробно функционално решение
 6. Обемно-планировъчно решение – във варианти
 7. Конструктивни схеми
 8. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант
 9. Избор на вариант и окончателен проект
 10. Решаване на специфични проблеми на работната среда
 11. Практическа работа с корекции и вариантност
 12. Обсъждане на поставените практическите задачи
 13. Практическа работа с корекции
 14. Практическа работа с корекции
 15. Практическа работа с корекции

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софт Прес 2008

2. Henn, W. Industriebau. – internationale Beispiele. Munchen.

3. Chris van Uffelen: Factory design, Braun Publishing AG, 2009.

4. Христов. Й, Архитектурата на производствените сгради и четвъртата индустриална революция, София, Студио 17,5 – М, 2019,

5. Попов, Ст. Методика в архитектурното проектиране. София, Техника, 1983

Средства за оценяване:

Проектът ще се разработва на етапи, като през време на семестъра ще се правят обсъждания с текуща оценка на отделните етапи.