ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища)

Анотация:

Курсът представя систематизация на типологията на обектите на ваканционната архитектура, представя и анализира водещи примери от българската и световната практика. Представена е и действащата нормативна уредба, свързана с проектирането и функционирането на обектите на ваканционната архитектура с цел подготовката на студентите за практическите занятия по проектиране на такива обекти в рамките на учебната програма на Департамент „Архитектура”.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
проф. Георги Георгиев  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Типологията и регулаторната рамка на проектиране и функциониране на обектите на ваканционната архитектура в контекста на законовите и подзаконовите актове за устройствено планиране и други съответни нормативи.

2) могат:

Да познават основните разновидности и принципи на функциониране на обектите на ваканционната архитектура, както и зависимостта на техните архитектурно-функционални и градоустройствени характеристики от изискванията на устойчивото развитие и икономическата ефективност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да имат основни понятия в архитектурното проектиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територи и устройствени зони - Обн., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г.

НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

(Утвърдени с решение на Комитета по архитектура и благоустройство по протокол № 65 от 1961 г. В сила от 01.01.1962 г.)

Материали към лекциите в към ARCM 046 в Moodle, НБУ – Раздел „Нормативи и сертификация”

Материали към лекциите в към ARCM 046 в Moodle, НБУ – Раздел „Добри примери”

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%