ARCM348 Проект: Опазване на архитектурното наследство

Анотация:

Осъществява се учебно проектиране по курсова работа върху културни ценности в историческа среда. Задачата се развива на две нива: опазване на част от историческо селище (урбанистично ниво) и реставрация/адаптация на културна ценност в същото селище (интервенция в единична културна ценност). Целта е да се приложат базисни знания за подход към опазване на културна ценност в историческа среда, като се създават умения за връзки между съседни пространствени равнища. Проектът е интегриран в курса ARCM 049.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Получават базисни познания за методиката на архитектурната творческа дейност за опазване на архитектурното наследство на различни нива.

2) могат:

• .Да прилагат базисна методика за опазване на архитектурното наследство в реална среда на урбанистично и архитектурно нива.


Предварителни изисквания:
Базисни познания за принципите и методиката на опазване на културни ценности на различни нива в историческата среда.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Сборник с национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (Сборникът е предоставен на студентите в началото на лекционния курс); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

Т1 - Междинен творчески продукт, оценка