ARCM051 Сградни инсталации

Анотация:

• Целта на курса е студентите ІV курс, специалност архитектура да придобият базови познания по предназначението, теорията, устроиството, характелните параметри на сградните инсталации и да придобият практически умения по анализирането устройството и параметрите на инсталациите в съответните части от проекта на сгради.

• В курса се изучават:

• - Сградните инсталации като средство за постигане на комфорт на обитаване ролята на архитекта в процеса на проектиране на сгради за постигане на комплексен комфорт на обитаване при изискванията на сигурност, екологичност и енергийна ефективност.

• Електрически инсталации – осветителни, силови, слаботокови, мълниезащитни – предназначение, структура, основни елементи и параметрите им. Технологии при изграждането им;

• Параметри на климата в сгради, комфортните им стойности, фактори, влияещи на климата.

• Отоплителни инсталации – предназначение, структура, основни елементи и параметри, познания за топлинните източници, в т.ч. термопомпени, комбиниране на отопление и охлаждане, технологии за изграждането им.

• Вентилационни инсталации - предназначение, структура, основни елементи и параметри, комбиниране с отопление и охлаждане, технологии за изграждането им.

• Климатични инсталации - предназначение, структура, основни елементи и параметри, технологии за изграждането им.

• Водоснабдителни и канализационни инсталации - предназначение, структура, основни елементи и параметри, технологии за изграждането им.

Теоретичните познания на студентите се затвърждават с аудиторни дискусии, а се проверяват с два теста.

Практическите умения на студентите да анализират и представят структурата, ситуирането на елементите и параметрите на видовете инсталации се проверяват на реални проекти на сгради в части електро, Отопление, Вентилация и Климатизация, Водоснабдяване и канализация. За целта колективи от 1 -4 студента намират от практиката съответните части проекти и след самостоятелен анализ и консултации с преподавателя представят на защита тези проекти.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Алеко Христов  
гл. ас. Петър Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Своята роля при проектиране на инсталациите и при постигане на комплексен комфорт на обитаване

• Предназначението, структурата, елементите и параметрите на сградните инсталации

• Номиналните стойности на работа на инсталациите и елементите им

• Да правят приблизителни разчети за съществени параметри на функциониране на инсталациите

• Основните технологични и функционални изисквания при изграждане на видовете сградни инсталации.

2) могат:

• Да разчитат и анализират структурата, да ситуират и да установяват заложените технически параметри на елементите на сградните инсталации за конкретен проект.

• Да провеждат квалифицирани дискусии със специалистите по различни видове инсталации в процеса на проектиране и изграждане на сгради

• По-ефективно да влияят върху нивото на енергийните разходи на инсталациите, чрез осъзнатото приложение на инструментариума на енерго ефективната архитектура на сградите.


Предварителни изисквания:
• Строителна физика

• Енергоефективна архитектура

• Строителни материали и топлоизолацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• записки на лекции

• презентации на лекции

• сборен учебен материал на CD за самостоятелна работа

Walter T. Crondzik, Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc.

Средства за оценяване:

ТЕСТ Т1 и Т2 – 40% да

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЕлИ,ОВКИ,ВиК-60% да