ARCM048 Опазване на архитектурното наследство

Анотация:

Курсът дава на студентите базисни познания по опазване на архитектурното наследство – като цялостен процес за реализация на националната консервационна политика и като конкретен методологически подход за архитектурна интервенция в историческата среда на различни нива. Целта е да се формира компетентност по правни, урбанистични и архитектурни аспекти на опазването на архитектурното наследство и неговото устойчиво използване като ресурс за развитие. Целта е свързана също с формирането на нов, съвременен подход към идентичността на мястото и неговите ценности, към ролята на пейзажа, в смисъла на Европейската конвенция за пейзажа и Препоръките на ЮНЕСКО за градския исторически пейзаж. Всичко това ще бъде подкрепено с познания за съвременните принципи и критери за опазване на архитектурното наследство, информация за международни и национални документи в тази област.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Попова  д-р
 Даниела Джуркова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Правните, урбанистични и архитектурни аспекти на опазването на архитектурното наследство

• Възможностите на културното наследство като ресурс за устойчиво развитие

• Специфика на опазването на различни равнища на историческата среда

2) могат:

• Да прилагат базисни принципи за опазване на историческата среда на различни нива

• Да се ориентират в националната нормативна система за опазване и в международната система от конвенции и харти в тази област


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания по: характеристиката на историческия контекст на различни равнища; базисната методика за архитектурно творчество в исторически контекстФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (Документите се изтеглят от интернет по предоставен списък); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

Т1 - есе

Т2 - дискусия