ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Курсът дава познания необходими на студентите за предстояща практика в областта на вътрешната архитектура и дизайн за архитектурата. Фокусира се върху познанията в процеса на проектирането и проблематиката на вътрешната архитектура

Задача на курса е:

 Да се представят световни примери илюстриращи съвременните тенденции по изследваната проблематика;

 Да се извадят специфичните характеристики и да се проследят актуалните подходи и добри практики, свързани с темата;

 Да се представят актуални решения към изследваната проблематика;

Целта на курса е да даде познания и да формира отношение на студентите към дизайна и неговото място в работата на архитекта.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципите и методите на проектиране, имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.

2) могат:

имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.


Предварителни изисквания:
Завършен курс по интериор – история на интериорния дизайн

Завършен курс Интериор и дизайн за архитектурата І частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. МЕТОД на Художественото проектиране за архитектурна среда: Дизайн за архитектурна среда като интелектуална собственост. Стратегия и тактика - част 1
 2. МЕТОД на Художественото проектиране за архитектурна среда: Дизайн за архитектурна среда като интелектуална собственост. Стратегия и тактика - част 2
 3. МЕТОД на Художественото проектиране за архитектурна среда: Предпроектен анализ. Проектен анализ. Проектен синтез. Работа в екип, Мозъчна атака, Синектичен метод, Проектен семинар. Допълващи методи на проектиране: Литература и иконография, Проектиране във въображаеми условия, Мрежа на взаимодействия, Апробация, Макетиране, Прототип- част 1
 4. МЕТОД на Художественото проектиране за архитектурна среда: Предпроектен анализ. Проектен анализ. Проектен синтез. Работа в екип, Мозъчна атака, Синектичен метод, Проектен семинар. Допълващи методи на проектиране: Литература и иконография, Проектиране във въображаеми условия, Мрежа на взаимодействия, Апробация, Макетиране, Прототип- част 2
 5. ЦВЯТ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНАТА СРЕДА Цветът в понятията на науките физика и физиология. Колоритът като цялостна система – функции, характеристики. Колоритът като формообразуващ фактор – Хроматическа стереоскопия, Изменения на свойствата на формата под въздействие на цветовете. Суперграфика. Цветова култура – регионалност и история - част 1
 6. ЦВЯТ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНАТА СРЕДА Цветът в понятията на науките физика и физиология. Колоритът като цялостна система – функции, характеристики. Колоритът като формообразуващ фактор – Хроматическа стереоскопия, Изменения на свойствата на формата под въздействие на цветовете. Суперграфика. Цветова култура – регионалност и история - част 2
 7. СВЕТЛИНА В ГРАДСКИЯ ИНТЕРИОР И ИНТЕРШАФТА Светлинната среда, като обект на творческа дейност. Концепция за формиране на светлинната среда в градския интериор. Методология на проектиране на градската светлинна среда - част 1
 8. СВЕТЛИНА В ГРАДСКИЯ ИНТЕРИОР И ИНТЕРШАФТА Светлинната среда, като обект на творческа дейност. Концепция за формиране на светлинната среда в градския интериор. Методология на проектиране на градската светлинна среда - част 2
 9. ДИЗАЙН ЗА ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА. Вътрешно пространство и мрежа от връзки. Човешко поведение в интериора. Семиотика на вътрешното пространство. Класификация на вътрешните пространства. Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на интериор. Инструменти за работа в интериора. Ограждащи плоскости, мащаб, ритъм, цвят, светлина. Елементи и детайли в интериора
 10. ДИЗАЙН ЗА ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА Класификация на откритите външни пространства: Комбинация от структурни елементи, Мащабът - начин за разграничаването на пространствата, Линейни и прекъснати пространства, Фактор време; Класификация според етапа на развитие. Комплексно проектиране на градски интериор. Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на градски интериор. Реклама в градската среда и масовата култура
 11. ДИЗАЙН ЗА СРЕДА-СЪБИТИЕ. Характеристики на среда-събитие. Видове събития и среда за тях. Събитиен мениджър. Обичайни празнични събития: Тематични празници; Концерти, ревюта; Празници на населени места. Политически и социални демонстрации. Комерсиални и рекламни събития, „бранд”, корпоративен дизайн. Методика за проектиране на среда-събитие- част 1
 12. ДИЗАЙН ЗА СРЕДА-СЪБИТИЕ. Характеристики на среда-събитие. Видове събития и среда за тях. Събитиен мениджър. Обичайни празнични събития: Тематични празници; Концерти, ревюта; Празници на населени места. Политически и социални демонстрации. Комерсиални и рекламни събития, „бранд”, корпоративен дизайн. Методика за проектиране на среда-събитие- част 2
 13. ДЕТАЙЛ В АРХИТЕКТУРАТА КАТО ДИЗАЙН Архитектурен дизайн и дизайн за архитектурата. Детайл в архитектурата като дизайн и арт дизайн. Специализирано строително и довършително изпълнение на детайли. Създаване на сградните структури и съоръженията като част от предметната среда.
 14. БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙНЕРИ в сфера архитектурна среда
 15. Презентации на студентите по поставените задачи за самостоятелна работа, дискусии

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• 1. Шатова, В., "Обновяване на градските райони чрез нови културно-архитектурни обекти",Сборник научни публикации ПОЛИТИКИ И ИНОВАЦИИ ЗА ГРАДОВЕТЕ [POLICIES AND INNOVATIONS FOR CITIES], гр. София, 2022

2. Шатова, В., "Съвременни похвати в оформлението на офис пространствата днес"/"Contemporary characteristics in workspace architecture", Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2021г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

3. Шатова, В., „Значими връзки между култура, архитектура и туризъм"/“Significant links between culture, architecture and tourism“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

4. Шатова, В., „Важни направления в развиването на успешните културно-архитектурни проекти днес"/"Important directions in the development of successful cultural and architectural projects today“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

5. Шатова, В., „Ролята на цвета в музейната архитектура“, Сборник с материали от Национална научна конференция с международна участие “Цвят и светлина в архитектурата - ІV”, 2015, стр. 89-96,УАСГ ISSN: 1314 – 6564 (научна статия).

6. Р. Никифорова „Дизайн в архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2010

7. Asensio, O. (2018), Architecture Today: Interior Design 2018, Loft Publications

8. Bell , J. (2016), The Modern House, Artifice books on architecture

9. Higgins, I. (2015), Spatial Strategies for Interior Design, Laurence King Publishing

10. Lawson, S. (2013), Furniture Design: An Introduction to Development, Materials and Manufacturing, Laurence King Publishing

11. Hem, H., (2020) Scandinavian Interiors

12. Mitton, M., (2021) Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces 4th Edition. Wiley; 4th edition

13. Innes, M., (2012) Lighting for Interior Design. Laurence King Publishing

14. Leydecker, S. (2016), Designing Interior Architecture, Birkhäuser

15. Plunkett, D., Mantle, B. (2015), Construction and Detailing for Interior Design, Second Edition, Laurence King Publishing

16. Postell, J., (2012) Furniture Design, Wiley; 2nd edition

17. Grimley, C., (2018) The Interior Design Reference & Specification Book Updated & Revised: Everything Interior. Rockport Publishers

18. Електронни материали - лекции, качени в системата MOODLE и др.,

19. Интернет сайтове

www.archdaily.com

www.dezona.com

www.behance.net

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на две поставени задачи – самостоятелно проучване по зададена тема и презентация пред курса. Желателно е темите да са свързани с проекта за обществен или индустриален интериор, който студентите разработват в същия семестър .