APLB699 Социални практики на свободното време

Анотация:

Курсът запознава студентите с проблемите на т.нар. leisure – свободно време. Практиките на свободното време се разглеждат и анализират като социални практики, продукт на културната индустрия. Основната им цел е запълване на свободното от работа време с различни по своя характер развлечения и забавления (хобита, туризъм, музика и т.н.). Разглежда се значението на практиките на свободното време като основен ресурс за конструиране на индивидуалната и колективна идентичност в постмодерния период. Представят се практиките на свободното време в социалистическа България и тяхната трансформация в периода след 1989 г.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните характеристики на практиките на свободното време като социален феномен и културен продукт

• познават особеностите им в контекста на социалистическа и постсоциалистическа България ………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• да четат критично, да анализират и представят основните тези на антропологичен текст

• да подготвят и представят пред колегите си свой реферат върху литература …………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теории за времето и типовете време
 2. Практиките на свободното време като социален феномен и културен продукт
 3. Хобита и свободно време (колекционерство, клубове по интереси)
 4. Тялото и свободното време (фитнес и индивидуален спорт)
 5. Игра и свободно време (колективни спортове и идентичност)
 6. Футболът и фенската култура
 7. Музика и идентичност. Рок музиката в България
 8. Кино и телевизия
 9. Свободното време при социализма
 10. новите медии и свободното време
 11. Музеи и галерии - от знание към преживяване
 12. Текущ контрол

Литература по темите:

Дичев, Ив. Новите млади и новите медии. Институт Отворено общество, 2009 (електронно издание)

Иванчев,М., Михайлов, В., Бонев, Хр. Телевизията – филми и масова култура.

Кюркчиева, И. Футбол и политическа символика през 90-те години на ХХ век в България. – Във: Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период. Трета българо-сръбска научна конференция. Съст. Р. Иванова. С., 2005, 92-100.

Кюркчиева, И. Футболът днес – разделящ, обединяващ и любим. – В: Общества. Трансформации. Култури. Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия. Съст. А. Лулева, Ив. Петрова, Р. Иванова, Ст. Янева. С., 2009, ЕИМ-БАН, 139-149.

Кюркчиева, И. Футбол и джендър аспекти през 90-те години на ХХ в. – В: Светът на българина през ХХ век. Сборник с доклади от национална научна конференция, Димитровград, 2011, С., 2011, Парадигма, 527-537

Чонова, Р., Ганева, Р. Свободното време през погледа на учениците в община Свищов – сп. „Диалог”, 1, 2006

Социологически проблеми, 3-4, 2008

Gauntlett, D., A.Hill. TV living. Televison, Culture and Everyday Life. Routledge, 1999

Gelber, St. M. Hobbies: Leisure and the Culture of Work in America. Columbia University Press, 1999

Rojek, Ch. The Labour of Leisure: The Culture of Free Time. Sage, 2012

Tomlison, A. Sport and Leisure Cultures. Minneapolis, 2005

Tylor, K. Let’s Twist Again: Youth and Leasure in Socialist Bulgaria. LIT Verlag 2006, Wien

Levi, C. The Influence of British Rock Music in Bulgaria. In: Popular Music,11, 2, 209-212