APLB555 Културно наследство и международни политики

Анотация:

Курсът цели запознаване с процесите по създаване на културни наследства през последните десетилетия на 20 в. Процесите са важни за функционирането на националните държави и за изграждането и поддържането на образите на ЕС. Културните наследства в исторически план стават актуални с формирането на националната държава - в търсене на образите на хомогенност на населението и разнообразие в географската и приподната среда. Последните десетилетия на 20 в. наследствата са важен фактор в сферите на икномоческото и социалното с особен залог и в политическото.

Студентите се запознават с основни международни политики по изграждане на световно културно наследство, културни пейзажи и други знаци на ценностно преосмисляне на богатства ва човечеството. Темите разкриват конструирането на културни наследства в конкретни исторически, социален и политически контекст, от национално ниво към глобално, както и към нови структури на управление - регионални, транснационални и глобални.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни понятия и концепции в антропологичния подход към културните наследства; историческия развой на проблематиката; познават основни международни документи и тенденции в развитието на международни институции.

2) могат: да прилагат адекватни подходи (да деконструират и да анализират исторически и теоретично) за конкретни случаи на създаване и управление на културни наследства; да изработват проекти за откриване или ценностно преосмисляне на обекти, събития и др. в сферата на културното наследство.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Откриване и конструиране на другостта (различието).
 2. Понятието "култура" в исторически дискурс - "цивилизация", "начин на живот", "изкуство".
 3. Конструиране на културни наследства - теоретични подходи и политически рамки.
 4. Социални употреби на културните наследства: работа с научни текстове Институции - музей и културни наследства: разработване на казуси
 5. Културни политики - политики на идентичност
 6. Културни политики - политики на идентичност: работа по случаи.
 7. Културни политики и градско развитие (по примера на световни културни центрове).
 8. Музеят - реален и виртуален.Работа в Интернет и посещение на музей.
 9. Мултикултарулизъм vs интеркултурен диалог
 10. Културни политики на ЕС
 11. Международни институции на наследството
 12. Местни културни ресурси. Разработване на проект за културно наследство.
 13. Европейският съюз - общо наследство или общи наследства: Европа на гражданите.
 14. Европейският съюз - общо наследство или общи наследства: общоевропейски инициативи
 15. Заключителен семинар

Литература по темите:

Основна

Алексиева, С., И. Бокова. Туризъм и културно наследство. НБУ, 2013 (под печат).

Ападурай, А. Свободната модерност. Културни измерения на модернизацията. ЛИК, 2006.

Бауман, З. Общността. С., 2003.

Джордано, Кр. Власт, недоверие, наследство. Скептична антропология. Изд. Полис, 2007 г.

Игълтън, Т. Идеята за култура. С., 2004.

Допълнителна

Бел, Р. Т. Културните противоречия на капитализма. С., 1995.

Гелнер, Е. Срещи с национализма. С., 2003 (37-70).

Град и култури (И. Бокова - съст.). Български фолклор, 2007, № 1.

Игълтън, Т. Идеята за култура. С., 2004.

Дьо Серто, М. Изобретяване на всекидневието. ЛИК, С., 2002 (283-298).

Сантова, м., М. Паванело (съст.). България - Италия. Дебати, локални култури, традиции. Акад. изд. , С., 2006.

Смит, А. Национална идентичност. Изд. "Кралица Маб", С. 2000.

Тейлър, Ч. Мултикултурализмът. С., 2003.

Хънтингтън, С. Сблъсък на цивилизациите. С., 2002.

Шнапер, Д. Общността на гражданите. Изд. ЕОН - 2000, С., 2001 (78-144).

Христоматия APL 376 - статии на Кл. Леви - Строс (в библиотеката на НБУ).

www.CEЕOL - електронна библиотека

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%