APLB016 Култови и свещени места на Балканите

Анотация:

Курсът представя основна антропологична проблематика за културните различия и културното многообразие през призмата на емблематични места на Балканите. Студентите се запознават с важни топоси на полуострова, които представят връзките на общности и нации с природни места, исторически събития, религиозни вярвания, представи и образи на традиционната култура. Запознаването и изследването на култови и свети места за различни общности и нации става основа за запознаване с основни понятия за създаване и употреби на „културни различия“, за взаимодействия между общности и между култури, за употребите им в съвременността – политически ритуали, официални празнични календари, местни събития и европейски контекст. Студентите работят с писмени текстове, източници в Интернет, видео и фотоматериали, филми, репортажи – журналистически и фото; наблюдават събития пряко, в он-лайн среда, електронни медии и др.; с архиви и др. исторически материали, които са достъпни; мемоарна литература, пътеписи и др.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р
 Константин Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:

∙ дефинират основни понятия, свързани с конструирането на Балканите в антроположка перспектива – „пътуващият човек“, „номад“ и др.; основни идеи за културните различия и културните взаимодействия в исторически план; основни подходи за интерпретация на различията, „святото“ и „свещеното“ в исторически план – връзка с религиозното или „нова сакралност“.

∙ познават някои от знаковите култови места на Балканите, свързани с православието, католицизма и исляма ( Света гора, църквите и манастирите на Косово, Кръстова гора, Межджугорие, Демир баба и Осман баба теке и др.)

2) могат:

да осмислят културни реалии чрез основните изучавани понятия; да анализират конкретни случаи, свързани със свещеното и сакралното в разнообразни исторически периоди; да разработят теза въз основа на наблюдение, да работят с емпирични материали и научна литература, свързани с културните различия и културните взаимодействия в сферата на сакралното; да наблюдават и анализират съвременни явления, свързани с проблематиката на курса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алексиев, Б. Фолклорни профили на мюсюлмански светци в България. С, 2005, Академично издателство

Вълчинова, Г. Знеполски похвали. Локална религия и идентичност в Запазна България. С., 1999, Академично издателство

Вълчинова, Галина. 2012. „Завръщане“ или продължение? Постсоциалистическата религиозност през погледа на нейните актьори.“ Балкани 1, 67-74.

Иванова, Е. съст. Полезното чудо. Етносоциологическо изследване на сакралния център Кръстова гора. С., 2001

Карамелска, Теодора. 2023. Вярващ, но не религиозен: български контексти на холистичната спиритуалност. С., НБУ

Кметова, Татяна и Любомир Миков. 1998. „Бали Ефенди Софийски – мюсюлмански светец от XVI в.“ Ethnologia Bulgarica. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore 1 (1), 78-92.

Тончева, Светослава. 2015. Из новата духовност на ХХ век. Антропософия, Бяло братство, Единно учение. София: Парадигма.

Albera, Dionigi. 2008. “’Why Are You Mixing what Cannot be Mixed?’ Shared Devotions in the Monotheisms.” History & Anthropology 19(1): 37-59.

Bowman, Glenn. 2009. “Orthodox – Muslim Interactions at ‘Mixed Shrines’ in Macedonia.” in Chris Hann & Hermann Goltz (eds.) Eastern Christians: An Anthropological Perspective. Berkeley: University of California Press.

Hayden, Robert. 2002. “Antagonistic Tolerance.” Current Anthropology 41(2): 205-231.

Ivanova, Veneta. 2022. “Socialism with an Occult Face: Aesthetics, Spirituality, and Utopia in Late Socialist Bulgaria.” East European Politics and Societies, 36(2), 558-581.