APLB200 Антропология на религията

Анотация:

• Запознава студентите с основните теории и подходи в антропологията към изучаването на религиозните феномени

• Запознава с разнообразието от религиозни вярвания и практики в човешката култура и с възможностите за тяхното сравнително изучаване. Обхващат се основни публикации и концепции в антропологията на религията

• Запознава чрез дискутиране и анализ с мястото на религията в социалната система (родство, икономика, политика и т.н.).

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Михаил Груев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Основни знания за мит, ритуал, религия

• Основни знания за методите на теренно антропологическо изследване


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• терминологията и базисната литература в антропологията и социалните науки, свързани с религиите и религиозното, водещите антропологични дебати върху проявленията на религиозното

• каква е същността на религията като компонент от определена културна и социална система

• спецификата на религиозната вяра и практика на национално, локално и универсално равнище

• как се организира и провежда антропологическо изследване върху проблеми на религиозното различие и действие

2) могат:

• да разглеждат религията като компонент от определена културна и социална система

• да четат разбиращо специализирана литература по проблематиката на курса

• критично да осмислят разнообразните религиозни феномени в съвременността като продукт и проявление на специфични социални, политически, икономически процеси

• да проведат изследване в рамките на конкретни религиозни общностиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АВС на етнологията. I и II част. С., 1992 и 2000

М.Вебер. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992

Г.Вълчинова. Знеполски похвали. Локална религия и идентичност в Западна България. С., 1999

Е.Дюркем. Избрано. С., 1994

М.Елиаде. История на религиозните вярвания и идеи. С., 1997

М.Елиаде. Митът за вечното завръщане. С., 1995

М.Елиаде. Трактат по история на религиите. С., 1995

М. Елчинова. Конституиране на свещеното пространство – В: Свети места на Балканите. Благоевград 1996, 51-59

М. Елчинова. Създаването на света според българските фолклорни наративи – В: Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново 1997, 43-50

М. Елчинова. Библейски текстове и фолклорните им версии. Български фолклор, №5-6, 1997, 72-82

М. Елчинова. Религията: промяна и традиция (Образи на религиозното). Български фолклор, №4, 1999, 4-14

М. Елчинова. Фолклорът и свещените книги: антропогенетичният мит. – Антропологични изследвания, том 1, съст. П.Бочков. София, Яр, НБУ, 2000: 41-56

М. Елчинова. Религия и конструиране на общностна идентичност: антропологическо наблюдение върху случая на турците от България. – В: Религия и политика. ЮЗУ “Неофит Рилски”, Правно-иострически факултет, Благоевград, 2005, 62-71

М. Елчинова. Свещената книга във фолклорните представи. - Български фолклор, тематична книжка “Родова памет и фолклорна култура”, съст. М.Елчинова, №3, 2005: 13-22

Т.Ив.Живков. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Е.Касирер. Есе за човека. С., 1996

А.Радклиф-Браун. Структура и функция в примитивното общество. С., 1997

Дж.Фрейзър. Златната клонка. С., 1984

E.Badone (ed). Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton 1990

M.Bax. Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia. Amsterdam 1995

P. Beyer. Religion and Globalization. SAGE Publications 1997

T.Bringa. Being Muslim the Bosnian Way. London 1999

Christiano, K.J. Religious Diversity and Social change, 1988

M. Elchinova. The Creation in Bulgarian Folk Narratives - In: Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies. Division D. Volume II. Art, Folklore, Music. Jerusalem 1994, 191-197

M. Elchinova. Alien by Default. The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in Immigration. In R.Detrez, P.Plas (eds.), Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence. P.I.E.-Peter Lang, 2006, 87-110

T.H.Eriksen. Small Places, Large Issues. Pluto Press 2001

D.Gellner. Religion, Politics and Ritual. Remarks on Geertz and Bloch – Social Anthropology, vol.7, pt.2, 1999

J.Hendry. An Introduction to Social Anthropology. Other People’s Worlds. Macmillan Press Ltd.1999

Lawson, E.T., R.N.McCauley. Rethinking Religion, 1993

Leach, E. Social Anthropology. Routledge, 1982, www.routledge.com

E.Levin. Dvoeverie and Popular Religion – Seeking God. The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia. Ed. by S.K.Batalden. DeKalb, 1993

Lewis, I.M. Religion in Context, 1996

Morris, B. Anthropological Studies of Religion, 1987

Poulton, H. and S.Taji-Farouki (eds). Muslim Identity and the Balkan State. Hurst & Company, London, 1997

Rappaport, R. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology

Средства за оценяване:

Писмена работа

Есе

Тест