APLB409 Човекът: възраст и поколение

Анотация:

Курсът въвежда в основни концепции и понятия за възраст и поколение с акцент върху историчността при промяна на понятията и концепциите. Анализират се различни култури с цел да се откроят ролята и функциите на категориите "възраст" и "поколение" в социалното структуриране и във времевата динамика на обществата.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят: дефинирането на основни понятия, свързани с антроположкото представяне на проблематиката за възрастта и поколението;

основни концепции за поколение в исторически дискурс;

новите парадигми на възраст - поколение (удължаване на времето на живеене и живеене на 4 поколения едновременно)

Могат: да осмислят културни реалии чрез основните понятия; да анализират конкретни случаи, свързани с развитието на човека през призмата на възрастта и поколението и съответните образи на културата; да разработят теза въз основа на наблюдение, да работят с емпирични материали и научна литература, свързани с индивидуалното развитие на човека.


Предварителни изисквания:
Курсът е въвеждащ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Човекът – между „природа” и „култура”.Природното и социалното в историческа перспектива.
 2. Категориите „възраст” и "поколение". Въвеждане на понятията.
 3. Социална конструкция на възрастта
 4. Поколение и идентичност
 5. Възраст и пол
 6. Миграция и диаспора
 7. Текущ контрол
 8. Антропология на детството
 9. Юношество и младост. Младостта като агент на промяната
 10. Младежки субкултури
 11. Старост
 12. Сила и авторитет между поколенията
 13. Презентации на самостоятелни проекти и дискусия
 14. Презентации на самостоятелни проекти и дискусия
 15. Презентации на самостоятелни проекти и дискусия

Литература по темите:

Задължителна:

Бокова И. Човекът и неговите възрасти във фолклорната култура. – Известия на Историческия музей, Кюстендил. Т. 4. Кн., 1992.

Бокова И. Детството - възрастов период и биографична фаза. - Сборник с материали от конференцията "Човекът зад ъгъла на ХХ век". Акад. изд. “М. Дринов”. С., 2000.

Бокова И. Децата коледари - социален статус и обредни функции. - Български фолклор,1989, 3, 27-36.

Гаврилова Р. Колелото на живота. Изд. на СУ”Св. Климент Охридски”, 1999. Гончарова, Галина. Политики на "поколението". УИ "Св. Кл. Охридски": София, 2018.

Живков, Станоева (съст.). Езикът на тялото. Български фолклор, 1995,4.

Леви-Строс, Кл. Структура на мита. (Структурална антропология І). Изд. “София – С.А.”

Lancy, D. F. The anthropology of childhood: Cherubs, chattel, changelings (2nd ed.), Cambridge University Press, 2015.

Манхайм, Карл. "Проблемът за поколенията", Социологически проблеми, 1-2 (2016)

Допълнителна:

В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология. (Б. Николов, Р. Даскалов – съст.) ЛИК. С., 2000.

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины. Л., 1988.

Живков Т. Ив. Народ и песен. С., 1977.

Иванов В. Вс., В. Н. Топоров. К истокам славянской социальной терминологии. - В: Славянское и балканское яз кознание. М., 1984.

Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988.

Леви-Строс, Кл. Структурална антропология ІІ. ИК “Хр. Ботев”. С., 1995.

Радклиф – Браун А. Р. Структура и функция в примитивното общество. ЛиК. С., 1997.

Социология на личността. (Л. Деянова – съст.). С., 1991.

Тяло и телос. Т. Ив. Живокв, И. Станоева (съст.). Български фолклор, 1995,3.

Auge M. La guerre des reves. Excercices d'ethnofiction. Seuil, 1997.

Aries Ph. L’enfant et la vie familiale soud l’Ancien Regime. Plon, 1960;

Attias -Donfut Cl. Penser la generation. PUF, 1988.

Jolas T., M.-Cl. Pingaud, Y. Verdier, Fr. Zonabed. Une campagne voisine. Eds. de la MSH. P., 1988.

Charruty G. Anthropologie et psychalyse. Le dialogue inacheve. - In: G.Althabe, D.Fabre, G.Lenclud (sous la direction). Ethnologie du present. Cahiers d'ethnologie de France, VII, 1993.

Enfants et societe. Annales de demographie historique. P., 1973.

La notion de personne en Afrique noire. P., 1973.

Le corps en jeu. J. Hainard, R. Kaehr (eds.). Musee d’ethnographie de Neuchatel, 1983.

Le monde d’ou viennent les enfants. Universite libre de Bruxelles, 1989.

Les Plantes et les Saisons. Calendriers et Representations. Textes reunis et representes par M. Mesnil. Universite libre de Bruxelles, 1990.

Martin J.-B. (reuni par). Corps, religion, societe. Presses universitaires de Lyon. 1991.

Mead M. Sex and Temperament in three primitive societies. N. Y., 1963.

Riviere Cl. Les rites profanes. PUF, 1995.

Van Gennep A. Les rites de passage. P., 1958.

Verdier Y. Facons de dire, facons de faire. La laveuse, la couturiere, la cuisiniere. Eds. Gallimard, 1979.

Поредици:

ABC на етнологията, Антропологични изследвания 1-3, Балканистичен преглед, Български фолклор, Българска етнология и др., L’Homme; Ethnologie francaise; Etudes rurales L’Uomo, etc.

Средства за оценяване: