APLB302 История на антропологията

Анотация:

• Целта на курса е да въведе студентите в историческото развитие на дисциплината антропология от втората половина на XIX век насам. Акцентира се върху основните парадигми, значимите имена, свързани с тях, основополагащите трудове.

• Курсът представя базова терминология, основни понятия, методи и подходи в антроположкото познание.

• Целта е да се формират у студентите систематични знания за историята на дисциплината, понятие за основни научни парадигми и подходи, умения за рефериране и критичен прочит на антропологически текстове.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
 Константин Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

• Основни школи и подходи в историята на социалната и културната антропология

• Водещи представители и публикации, свързани с отделните подходи

• Основни теми и идеи, бележещи развитието на западната антропология през ХІХ и ХХ век.

2. Могат

• Да четат критически научен текст от областта на антропологията

• Да прилагат различни антропологични методи при изпълняването на конкретни аналитични или практически задачи

• Да анализират в песпективата на историята на антропологията конкретни текстове и публикации


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература:

Ериксен, Т.Х, Ф. С. Нилсен, История на антропологията (История на социалната и културната антропология в една книга), С., 2006

Значими имена в антропологията, 1-2, НБУ, 2004-2006

Barnard, A. History and Theory in Anthropology, Cambridge, 2000

В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология. ЛИК, 2000

Дъглас, М. Чистота и опасност. Анализ на понятията за омърсяване и табу. ЛИК, 2005

Търнър, В. Ритуалният процес. Структура и антиструктура. ЛИК, 1999

Допълнителна литература:

Barnard, A., J. Spencer (eds. ) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, London, 1996

ABC на етнологията, I-II ч. 1992

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, С., ИК Критика и хуманизъм, 1992

Идеи в културологията I-III , 1990-1999

Леви-Строс, К. Дивото мислене. С., 2007

Ловци на умове. Лекции по антропология, 1-3 , НБУ, 2001-2003-2008

Мос, М. Дарът. С., 1999

Радклиф-Браун, А.Р. Структура и функция в примитивното общество. ЛИК, 1997

Средства за оценяване:

1. Реферати (по един за всеки семестър) по изучаван текст

2. Междинен и финален тест

3. Дискусия по предварително зададена тема

4. Писмен текст - сравнение между изследователски методи