BASB605D Счетоводство на финансови институции

Анотация:

Чрез изучаването на дисциплината Банково счетоводство, студентите придобиват знания за същността на банковото счетоводство и счетоводната информация, за връзката му с основните функции на управлението на банките, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната му уредба в България, както и за неговата организация.

Лекционният курс има за цел студентите да придобият знания за счетоводното отчитане в банките на активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси, без да се навлиза в подробности.

Получените знания ще дадат възможност на студентите да се развиват в своята професия като икономисти и да използват счетоводната информация в качеството си на стопански ръководители, собственици на предприятия /предприемачи/ или специалисти в различните сфери на икономиката.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

 Ива Андреева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за същността на банковото счетоводство, неговата методология, организация и нормативна уредба;

2) могат:

• да анализират и счетоводно да интерпретират стопанските факти, явления и процеси във връзка с банковото счетоводство;

• да оформят и обработват счетоводните документи;

• да анализират и използват счетоводната информация за управлението на бизнеса или за други цели;

• да разбират ролята на банковата счетоводна информация за успешното управление на риска в търговските банки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по дисциплина „Обща теория на счетоводството”

• по дисциплината “Счетоводство на предприятието”

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Място и роля на банките в националното стопанство. Потребност и предназначение на банковото счетоводство. Ролята на счетоводната информация и контрола в счетоводството на банките.
  2. Нормативна база на банковото счетоводство: • институционална (обща) нормативна база; • специализирана нормативна база. Платежен процес и платежна система: • платежни документи; • видове, условия за разкриване и обслужване на банкови сметки; • IBAN; • кредитен превод (директен трансфер); • директен дебит (незабавно инкасо); акредитив.
  3. Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент. Организация и отчитане на междубанковите плащания и плащанията между доставчик и клиент.
  4. Същност и механизъм на сетълмента. Система за брутен сетълмент в реално време RINGS. Система за плащане БИСЕРА, БОРИКА, СЕБРА. Методът за незабавно плащане BLINK.
  5. Отчитане на банковите материални активи; Отчитане на банковите нематериални активи. Отчитане на банковите пасиви. Отчитане на собствения капитала на банката. Повишаване на качеството, устойчивостта и прозрачността на капиталовата база – изискванията на новото споразумение Базел III.
  6. Отчитане на операции по привличане (пасивни операции) и предоставяне (активни операции) на финансови средства. Отчитане на банковите приходи.
  7. Отчитане на банковите разходи и формиране на банковия финансов резултат. Осигуряване на печалбите на банките и контролиране на риска.
  8. Същност на рисковите експозиции и формиране на провизии по видове експозиции. Хармонизиране на МСФО и Базелските стандарти. Нов подход за обезценка според МСФО 9 „Финансови инструменти“.

Литература по темите:

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

1. Закон за кредитните институции, ДВ, бр. 59 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 65 и бр. 66; изм., бр. 84, изм. и доп., бр. 85 от 2023 г.

2. Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 98 от 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.

3. МСС - Международните счетоводни стандарти, Общи положения за изготвянето и представянето на финансови отчети, София, 2005 и последващи изменения.

4. Наредба № 8 на БНБ от 24 април 2014 г.за капиталовите буфери на банките;

5. Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012;

6. IASB, IFRS 9 Financial Instruments.

ДОПЪЛНИТЕЛА ЛИТЕРАТУРА:

1. Миланова, Е., „Капиталова адекватност на банките, Финансово-счетоводни аспекти на анализ и оценка“, София, 2011г.;

2. Миланова, Е., „Вътрешен анализ на адекватността на капитала. Финансово- счетоводни аспекти“, София, 2011г.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИТЕ:

1. Счетоводство на банките - Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова, издателство Форком, София, последно издание;

2. Примерен „Банков сметкоплан”.