BAFB821D Семинар: Управление на семеен бюджет

Анотация:

Семинарът: Управление на семеен бюджет има за цел да развие в студентите способности за планиране на личните им финанси.

Курсът от една страна запознава студентите с персоналните финанси и финансовото планиране на домакинствата, а от друга, с персоналното бюджетиране и неговите етапи.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Ще знаят: какво са личните финанси, финансовото планиране с компонентите на финансовия план и бюджетирането на отделното домакинство с неговите етапи.

Ще мога: да разработят баланс на активите и пасивите на едно домакинство и отчет за приходите и разходите на едно домакинство.
Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с финансовия план и отчета за приходите и разходите на едно домакинство.
  2. Събиране и обработване на информация
  3. Представяне на личния финансов план и отчет за приходите и разходите

Литература по темите:

1.Данъци и данъчно облагане, С., НБУ, 2011

2.Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000