BASB677D Практика II част

Анотация:

Целта на практиката е да формира в студентите практически умения в областта на корпоративните финанси и по-точно във видовете източници за финансиране дейността на конкретна компания, което е важна част от управлението- Разработването на самостоятелна работа ще затвърди знанията и уменията на студентите по тази тема.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите

ще знаят: кои са видовете източници за финансиране дейността на компанията с техните предимства и недостатъци.

ще могат да изчисляват, интерпретират и оценяват конкретен източник, с който да бъде финансиране дейността на компанията.
Предварителни изисквания:
Основни знания по макро и микро икономика.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Уточняване на компанията, обект на изследването.
  2. Събиране на литература и данни.
  3. Изготвяне на самостоятелния проект, подготовка за защита и защита.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998