BASB616D Защита на разработения проект пред жури II

Анотация:

Основните цели на извънаудиторния курс са практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър. От друга страна да се анализират различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси. Проектът има дву-компонентна структура.

От една страна се разработва писмена работа на база на зададена тема.

От друга страна студентите подготвят Power Point Presentation и се явяват на публична и присъствена защита в зала на НБУ.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-как да формулират ефективни решения по актуални икономически въпроси,

-как да решават практически казуси,

-да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации.

2) могат:

-да синтезират разработената авторска теза в Power Point формат,

-да представят авторската си тези пред аудитория,

-да защитават в собствената си тези в дискусионен формат

-да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

-да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по курсовете от текущия и предходни семестриФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Всяко задание задължително е обезпечено с набор от основна и допълнителна литература, която да подпомогне студентите при разработването на материала.