BAFB602D Европейски паричен съюз

Анотация:

Този курс предоставя информация за същността и принципите на икономическия и паричен съюз в Европейския съюз.

Основните цели на курса са следните:

•запознаване на студентите с еволюцията на валутната и парична интеграция в Европа и с текущите проблеми на Европейския икономически и паричен съюз;

•представяне на тенденциите, проблемите и перспективите за икономическата и валутна политика на България в контекста на пълноправното членство на страната в Европейския съюз;

•изграждане на умения за анализиране на процесите протичащи в Европейския съюз и за оценяване на перспективите за развитието на Европейския паричен съюз и членството на България в него.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите след успешно завършване на курса ще могат:

•да анализират основните елементи на Европейския икономически и паричен съюз и съвременните възгледи за тяхното взаимодействие;

•да прилагат знанията, придобити по време на курса, в практиката при изготвянето на анализи за възможностите, ограниченията и вариантите за икономическата и финансовата политика на България в процеса на пълноценното й включване в глобалните и регионални финансови структури.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Международната парична система - Златен стандарт
 2. Международната парична система - паричен съвет, международни резервни активи
 3. Международната парична система - еволюция, съвременни особености и тенденции
 4. Европейската валутна интеграция 1958 – 1978 г.
 5. Първи проекти за икономически и паричен съюз
 6. Европейска валутна система
 7. Европейски икономически и паричен съюз
 8. Пакт за стабилност и растеж
 9. Криза в еврозоната
 10. Тест
 11. България и Европейския паричен съюз
 12. Новоприсъединяващите се държави и преспективите им за членство в еврозоната

Литература по темите:

Николова, И. Валутният риск в икономиката, Издателство на Нов български университет, 2018.

Трифонова, С. Европейска парична и финансова интеграция, Издателство "Св. Григорий Богослов", 2011.

Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Издателство Византия, София, 2008.

Неновски, Н., К. Христов, Б. Петров. От лев към евро, Ciela, София, 2001.

Пилбийм, К. Междунардони финанси, FTP, София, 1995.

Русенова, Л. България и Европейският икономически и монетарен съюз, Европейски институт, София, 2001.

Еconomic and Monetary Union - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en

What is the Economic and Monetary Union? (EMU) - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_en

Средства за оценяване:

тест и казус