BAEB785D Финанси на застрахователни дружества

Анотация:

Курсът представя съвременните виждания за същността на финансите на застрахователното предприятие, формирането на всичките им елементи, техния анализ и оценка, както и управлението им с цел постигане на възможно най-голям ефект при спазване изискванията на действащите понастоящем надзорни регулации. Целта на курса е да се изгради основен понятиен апарат и фундаментално разбиране за финансовия мениджмънт на застрахователните дружества.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да определят източниците на финансиране;

как се формират фондовете и резервите на дружествата;

как се извършват инвестициите с оглед по-голяма доходност при спазване на регулационните изисквания;

какви са принципите и формите на отчетност за дейността;

2) могат:

да осъществяват в най-общи линии финансово планиране;

да намират границата на платежоспособност и гаранционния капитал;

да боравят компетентно с нормативните актове, свързани с осъществяването на застрахователния надзор в отделните области;

да анализират и дават оценка на постигнатите крайни финансови резултати.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

за основния понятиен апарат в застраховането

за базисните финансово-икономически анализи и свързаните с него категории

за най-важните елементи на финансовия инструментариумФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Общи принципи на организацията на финансите на дружеството - еквивалентност, доходност, формиране на застрахователни и запасни фондове, относителна самостоятелност на паричните потоци, осигуряване на финансова стабилност.
  2. отребност от капитал и форми на финансиране - основни функции на капитала в застраховането, видове и подвидове на формите на застраховане. 3 тема. Платежоспособност - същност и елементи, видове системи, пресмятане на необходимата платежоспособност, гаранционен капитал.
  3. Платежоспособност - същност и елементи, видове системи, пресмятане на необходимата платежоспособност, гаранцио-нен капитал
  4. Фондове и резерви на дружеството - акционерен и дялов капитал, учредителен капитал, видове технически резерви, методика за образуването им, нормативна регулация.
  5. Инвестиции на дружеството - понятия за инвестиции, място в икономиката, принципи и насоки за инвестиране, показатели за оценка на инвестирането, нормативна регулация.
  6. Инвестиции на дружеството - понятия за инвестиции, място в икономиката, принципи и насоки за инвестиране, показатели за оценка на инвестирането, нормативна регулация.
  7. Оценка и анализ на дейността -показатели, формули, оценъчни и аналитични изводи.
  8. Обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - разясняване на изискванията относно структурата, обема и необходимите данни.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Й.Йотов, Б.Илиев - Основи на застраховането, Свищов, 2004 г.

2.Й.Йотов, Ж.Христозов - Инвестиции на застрахователното дружество, Свищов, 2003 г.

3.Хр.Драганов, М.Нейков - Анализ на дейността на застрахователното дружество, "Стопанство", София, 1999 г.

4.Ж.Христозов, Р. Тодоров - Оценка на застрахователната и инвестиционна дейност на общо и животозастрахователните дружества в Република България за периода 1999-2002 година, "Абагар", В. Търново, 2005 г.

Допълнителна литература:

1.А.Гвозденко - Финансово-икономические методьi страхования, "Финансиьi и статистика", Москва, 1998 г.

2.Hossack, I.B., Pollard, J.K. and Zehnwirth, B. - Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge University Press, 1987

3.Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователните и здровноосигурителнителните дружества (ДВ, бр. 29/05.04.2005 г.)

4.Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (ДВ, бр.36/02.05.2006 г.)

5.Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества (ДВ, бр.78/2006 г.)

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.