BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част

Анотация:

Курсът по "Финансово счетоводство - втора част" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури знания за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя три основни цели:

да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

да осигури знания за изготвянето на годишния финансов отчет;

да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Ива Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации;

да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2) могат:

да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"

да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансовия отчет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

основи и методология на счетоводството

финансово счетоводство - първа частФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I.Основна

Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

ІI. Допълнителна

Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство "Форком", 2006 г.

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%