ARCM025 Геодезия

Анотация:

Курсът по учебната дисциплина “Геодезия” за магистърска програма «Архитектура» при НБУ има за цел да даде на студентите необходимите знания и умения за използване на геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове и за геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане и експлоатация на различни сгради и строителни съоръжения. Те са необходими на бъдещите архитекти при проектирането на градоустройствени проекти за дадено населено място, в които се дава идейно начина на застрояването, комуникациите, площното разпределение на строителните зони и др.

В лекциите се разглеждат теоретичните постановки на съответните теми, а в упражненията се решават отделни практически задачи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Пенев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да използват геодезическите инструменти и снимачните методи за изработване на топографски планове.

2) могат:

- да проектират и трасират различни сгради и строителни съоръжения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по Елементарна математикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Лекционен материал

2. Димитров, Д., Ц. Ценков. ГЕОДЕЗИЯ, С., 2005.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ