APLB553 Семинар „Антропологични четения“ – І част

Анотация:

Семинарът се провежда два пъти месечно с участието на гост-лектори от различни университети в България и чужбина. Всяка сбирка предвижда освен лекцията време за дискусия с присъстващите студенти. Акцентът е върху представянето на актуални изследователски и приложни проекти.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са актуалните изследователски проблеми в съвременната антропология

- какъв е развоят на социокултурната антропология в България и чужбина през последните години.

2) могат:

- да участват в научен дебат

- да правят аргументирано устно и писмено научно изложение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се посочва от отделните лектори.

Средства за оценяване:

Участие в семинарните сбирки и провежданите дискусии. Присъствието и участието са основен компонент на текущото оценяване. За тези, които нямат възможност редовно да присъстват на семинара, се предвижда разработването на курсова работа.