LEAB075 Специализиран превод (английски и френски език)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които проявяват интерес към превода и има за цел да ги запознае с основните тактики и стратегии на специализирания превод.

Състои се от 30 академични часа, в които се развиват комплексно практически умения за етапите при специализиран писмен превод на английски и френски език и редактиране на преводния текст на френски/английски език.

Курсът има за цел да:

• Запознае студентите с основни стратегии, тактики и добри практики на специализирания превод;

• въведе студентите в практиката на специализирания превод.

• развива у студентите умения при работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници);

• развива умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст;

• развива умения за предлагане на преводни варианти на съответния език с обсъждане и избор на адекватни решения;

• развива умения за вземане на решение при изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение;

• развива умения за типографското представяне на превода (формално разположение, страниране, избор на шрифт и т.н.).

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса, студентите

Ще знаят:

- да отличават стратегиите и проблемите при специалинзиран превод ;

- да определят подходяща справочна литература за целите на превода;

Ще могат :

- да ползват адекватно справочна литература (речници и справочници, дигитални ресурси свързани с темата на превеждания текст и пр. )

- да ползват специализиран превод в реални стиуации;

да правят преводи от и на двата езика на кратки специализирани текстове, като предават коректно общия смисъл и най-важните идеи, понятия и термини, необходими за възприемането му.

- да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.
Предварителни изисквания:
Владеене на френски и английски език на ниво B2 според Европейската езикова рабка

Високо ниво на владеене на българския книжовен език, неговите нормативни стилове и регистри (за българските студенти).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

50% - Два писмени превода, зададени от преподавателя.

50% - Писмен превод на специализиран текст в определена от студента област на интереси.