LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език)

Анотация:

Целта на курса е усвояването на умения за двупосочен превод въз основа на съпоставка на морфологичните,лексикалните, синтактичните, стилистичните и фразеологичните единици в двата езика и да се задълбочат познанията на студентите при тяхната конкретна употреба в свързан текст, за да бъдат избегната междуезиковата асиметрия на всички на фонетично, морфологично, лексикално, синтактично, семантично и словообразувателно равнище.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

?да използват необходимата езикова и лингвистична компетентност за извършването на двупосочен превод.

?овладяват основните техники на двупосочния превод.

2) могат:

?да извършват двупосочен превод от испански на български и обратно на текстове от различни области на текстове с невисока степен на трудност;

?да правят двупосочен превод, като избират най-подходящата и релевантна словоформа за даден контекст с оглед на значението, стиловия регистър на текста.

?могат да боравят успешно с езиковата омонимия, синонимия, антонимия и с граматичната и лексикална валентност.


Предварителни изисквания:
?Успешно да са завършили курс на ниво В2 по испански/английски език, и да притежават отлични знания по български език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Материали от специализирани издания в България, Испания, Латниска Америка.

•Публицистика.

•Преса.

•Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001.

•Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

•Практически граматики на българския език.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ 100%