EGYB683 Историческа география на Стария свят

Анотация:

Пространството е не само днешната действителност, но и в много отношения - и вчерашната. Историческата география се стреми: да се изяснят и определят конкретните местни условия в миналото, т. е. наред с политическите промени да бъдат проучени и възпроизведени описателно и графически взаимодействията между физико-географската среда и населението успоредно с пространствената страна на стопанското, обшественото и културното развитие за по-голям или по-малък откъс от време.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Взаимодействията между физико-географската среда и населението.

• Отличителните особености на различните древни култури.

2) могат:

• Да съпоставят характераните особености на физико-географската среда в историята на древните общества

• Да отграничават ролята на физико-географската среда в историческите процеси.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Древен Египет - природо-географски условия. Население.
 2. Месопотамия - природо-географски условия. Население.
 3. Географски обхват на финикийската колонизация.
 4. Древна Сирия. Природни условия и стопанство.
 5. Етнически промени в края на II и началото на I хил. пр. Хр. в Мала Азия.
 6. Древен Иран - природни условия и население.
 7. Древна Елада - природо-географски условия. Население.
 8. Географски обхват на Гръцката колонизация.
 9. Древна Македония - природни условия и население.
 10. Възникване на политическата система на елинистическия свят.
 11. Древен Рим - природо-географски условия. Етническа характеристика.

Литература по темите:

П. Барсело, М. Тачева, П. Делев. История на древните общества. София, 1992.

Вл. Попов. История на древния Изток (курс лекции). В. Търново, 1973.

Вл. Попов. История на стария свят. Т. 2. Древна Гърция. Велико Търново, 1999.

История на света в 20 тома. I. Ерата на царете богове 3000 - 1500 г. пр. Хр. II.

Пробуждането на варварите 1500 - 600 г. пр. Хр. III. Полетът на духа 600 - 400 г. пр. н. е. IV. Възходът на империите 400 г. пр. н. е. - 200 г. от н.е. София, 1994-1995.

М. Ростовцев. История на стария свят. I - II, София, 19952.

Т. Момзен. Римска история. София, 2000.

В. И. Авдиев. История на древния Изток. София, 1993.

История на древна Гърция (ред. В. И. Авдиев и др.). София, 1974.

Н. А. Машкин. История на древния Рим. София, 1950.

История на древния Рим (ред. А. Г. Бокщанин, В. И. Кузищин). София, 1974.

П. Петров, Хр. Данов, В. Велков. История на стария свят. София, 1962.

М. Тачева, А. Данов, В. Станчева. Старият свят. Кратък исторически справочник. София, 1980.

Хр. М. Данов. Христоматия по история на стария свят. София, 1976.

М. Тачева, П. Делев. Подбрани извори по история на стария свят. Благоевград, 1989.

Пенгуин атлас. Древна история. София, 1996.

Атлас Световна история. Том 1. От древността до Френската революция. Пловдив, 1999.

Ф. Шаму. Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. София, 1979.