EGYB751 Литература на Древен Египет-I част

Анотация:

Дисциплината изучава литературата на Древен Египет, нейните особености, жанрове и стилистика. Запознава с основните произведения на египетската литературна традиция на Старото, Средното и Новото царство, с писарските школи, обучение и проблема за авторството. Отделни произведения, в превод и оригинал, се коментират в упражненията

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да превеждат и тълкуват произведения на египетската литературна класика

2) могат: да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от египетски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Писарски школи в Древен Египет
 2. Литература на Старото царство
 3. Жертвени формули
 4. Автобиографични надписи на Старото и Средното царство
 5. Царски декрети
 6. Религиозна литература на Старото царство – текстове на пирамидите
 7. Текстове на пирамидите
 8. Литературна традиция на Средното царство
 9. Биографията през Средното царство
 10. Поезия на Средното царство
 11. Поучения през Средното царство
 12. Образът на героя в литературата на Средното царство
 13. Наративни текстове през Средното царство
 14. Поучение на Аменемхе І
 15. Религиозни текстове през Средното царство

Литература по темите:

Основна

1. Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

Допълнителна

11. Игнатов, С Папирусът не расте на скала, С. 1987

12. Лирика Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

13. Коростовцев, М.А. Писцы Древнего Египта, М.1962

14. Сказки и повести Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

15. Тураев, Б.А. Египетская литература,т.1, М.1920

16. Фараон Хуфу и чародей. Сказки, повести, поучения Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

17. Brunner,H Grudzuege einer Geschichte der altaegyptischen Literatur, Darmstadt 1966

18. Brunner,H Traut, Ema, altaegyptischen maerchen. Dussldorf 1963

19. Erman, A Die literature derAegypter. Leipzig 1923

20. Lefebvre, G. Romans et contes egyptiens de l`époque pharaonique,Paris 1949

21. Lichtheim, M the literature of Ancient Egypt, Barkley 1975 - 1980

22. Simpson, W.K. The literature of Ancient Egypt

23. Blackman, A. Middle Egyptian stories, Brussels 1932

24. Cerny,J. Paper and books in Ancient Egypt, London 1952

25. Gardiner A.H. Late – Egyptian stories, Brussels 1932

26. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

27. Lopreno A. Ancient Egyptian. A linguistic Intoduction. Cambridge 1995

28. Sethe K Aegyptische Lesetuecke. Leipzig 1928

29. Zaba Z. Les maxims des Ptahhotep. Prague 1956

Средства за оценяване:

антология, карти, видеофилми, текстове за анализ