EGYB513 Религия и митология на Древен Египе т - I част

Анотация:

Курсът изучава религията и митологията на Древен Египет. Изясняват се формите на духовния живот в Нилската долина и мирогледа на древните египтяни. Проследява се развитието на представата за бога, за царската институция, вярата в безсмъртието и задгробния живот. Курсът запознава с египетските митове за сътворението и особеностите на египетската митология. Прави се преглед на религиозните институции – храмове, жречество, на феномени като лично благочестие, както и развитието на отделни божески култове в страната.

• Въвеждащо изложение на религията и митологията на Древен Египет и техните. Въведение в изучаването на египетската духовна традиция и основни произведения.

• Да представи обобщаваща и нагледна картина на египетската религия и митология, знанията на които да изградят основна база за изучаване на египетската история и култура.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия в религията на Древен Египет.

• Основните имена в египетския божествен свят и най-важните митологични разкази

• Отличителните особености н древноегипетската духовна култура.

2) могат:

• Да съпоставят характераните особености на религията на Древен Египет с религиите на древните източни общества

• Да отграничават собствено египетските особености в тяхната духовна култура, както и да познавят наученото в контекст


Предварителни изисквания:
• Основни понятия в областта на историята на Древен Египет.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АНТЕС Р. Мифология в Древнем Египте. – В: Мифология Древнего мира. М.

ВАССОЕВИЧ А. Л. 1998. Духовный мир народов класического Востока. Санкт-Петербург.

ЛИПИНСКА Я., МАРЧИНЯК М. Митология на Древен Египет.

КОРОСТОВЦЕВ М. 1995. Религия на Древния Египет. С.1995

ХАРД ДЖ. 1995. Египетски митове. В. Т.

J. P. ALLEN. 1988. "Funerary Texts and their Meaning" - Mumies and Magic. The Funerary Arts of Ancient Egypt. (eds.) D'Auria, P.Lacovara and C.Roerig. Boston, 38-48.

J. P. ALLEN. 1988. Genesis in Egypt.The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts. YES.2 New Haven.

J. P. ALLEN. 1989. The Cosmology of the Pyramid Texts. - Religion and Philosophy in Ancient Egypt. New Haven, 1-28

J. P. ALLEN. Reading a Pyramid.- Hommages J.Leclant. BdE. 106/1, 5-28

R. ANTHES. 1959. Egyptian Theology in the Third Millenium B.C. - JNES. 18. 169-212

J. ASSMANN. 1969. Liturgische Lieder an den Sonnengott. MAS. 19. Berlin.

J. ASMMANN. 1970. Der Koenig als Sonnenprister. Glueckstadt.

J. ASSMANN. 1975. Zeit und Ewigkeit im Alten Aegypten. -AHAW.1. Heidelberg.

J. ASSMANN. 1975. Aegyptische Hymnen und Gebete. Die Bibliothek der Alten Welt. Zuerich und Muenchen.

H. BONNET. 1952. Reallexikon der Aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin.

J. BORGHOUTS. 1974. Magical Texts.- Bd. E. 64/3, 7-19.

J. BORGHOUTS. 1982. Divine Intervention in Ancient Egypt and its Manifestation b3w. – In: R. J. Demaree (ed.). Cleanings from Deir el-Medina, pp.1-70.

P. BOYLAN. 1922. Thoth. The Hermes of Egypt. London.

R. O. FAULKNER. 1969. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Oxford.

R. O. FAULKNER. 1973-1978. The Ancient Egyptian Coffin Texts. Vol.I - IIl, Warminster.

R. O. FAULKNER. 1990. The Ancient Egyptien Book of the Dead. Austin.

W. FEDERN. 1960. The "Transformations" in the Coffin texts. A New Approach. - JNES. 19. 241-257

R. FINNESTAD. 1985. Image of the World and Symbol of the Creator. -Studies in Oriental Religions 10,Wiesbaden.

O. FIRCHOW. 1953. Grundzuege der Stilistik in den altaegyptischen Pyramidentexten. Berlin.

M. FOX. 1981. Two Decades of Research in Egyptian Wisdom Literature. - ZAS. 107. 120-135

H. FRANKFORT. 1948. Kingship and the Gods. Chicago.

H. FRANKFORT. 1948. Ancient Egyptian Religion. An Interpretation. New York.

Средства за оценяване:

тест

участие в семинари

курсов проект