BASB515D Разработване на проект I

Анотация:

Целта на проекта е да обобщава получените теоретични знания в областта на счетоводството, като им придава подчертана практическа насоченост. Той спомага за разширяване и развиване на получените в учебния процес теоретико-методологически знания по счетоводство, като осигурява условия, близки до реалната икономическа среда. Чрез него се дава възможност на обучаваните да работят в сходни с практиката условия, опознавайки съвременните достижения в областта на счетоводството.

Разработването на проекта ще спомогне за затвърждаване на знанията и уменията на студентите в различни аспекти на счетоводната дейност.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
доц. Емил Калчев  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, особеностите, организацията и осъществяването на счетоводната дейност в различен тип предприятия

2) могат:

• да извършват конкретни дейности в областта на счетоводството в различен тип предприятия.


Предварителни изисквания:
• Основи на счетоводството

• Финансово счетоводство

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Национални счетоводни стандарти. http://www.balans.bg

2. Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

3. Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

4. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2015 г.

5. Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

6. Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г. http://www.odit.info/?s=2&c=61

7. Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

8. Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

9. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

10. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси). София, НБУ, 2014.

11. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО и МСС. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2006.

12. Счетоводно отчитане при прилагане на МСФО, гр. Пловдив, Плутон, 2007.

13. Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, решения /проф. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Бойчинка Йонкова, гл.ас. д-р Даниела Фесчиян, гл.ас.Лилия Рангелова, докторант Иво Чехларов. София, изд. “Деловаседмица консулт”, 2003.

14. МСС/МСФО – 2004-2005 – Коментари и приложения на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност /Б.Дж.Епстейн, А.А.Мирца. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2004.

15. Счетоводни политики и годишни финансови отчети /Ст. Дурин, Д. Дурина, София, изд.Форком, 2005.

16. Закон за счетоводството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569