PHIB707D Декарт и модерният рационализъм

Анотация:

Курсът е посветен на различните теории на модерните рационалисти и тяхната роля за развитието на философската и научната мисъл в Европа. Подробно се разглеждат философските учения на Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Лайбниц. Проследява се ролята на връзката между философията и експерименталните науки и нейната роля за възникването на рационалистическото обяснение на света. Разглеждат се съвременната актуалност на рационализма, както и границите на рационалистичното мислене, установени с развитието на различни антирационалистични философски тенденции през 19 и 20 век.едпоставки за времето и техните семантични съответствия в модалната логика).

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия на философията на рационализма

- основните тенденции в развитието на модерното разбиране за наука

2) могат:

да мислят европейската философска традиция в континуитет;

да употребяват уместно понятия като “рационализъм”, “рационалност”, “субстанция”, “атрибут”, “действаща причина” и пр.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разсъдък, разум, рационалност, рационализъм.
 2. Генезис на модерния рационализъм.
 3. Математически начала на природата и науката.
 4. Жизненият път и философското развитие на Декарт.
 5. Декартовото понятие за метод.
 6. Какво значи “аз мисля”.
 7. Идеята за Бог и възпроизводството на мислещата субстанция.
 8. Моралът на Декарт.
 9. Основни моменти във философията на Никола дьо Малбранш.
 10. Проектът на Спиноза за реформа на мисленето.
 11. Понятието за субстанция във философията на Спиноза.
 12. Монадологията на Лайбниц.
 13. Възможен ли е по-добър свят от този, който Бог е сътворил за нас.
 14. Критики срещу модерния рационализъм.
 15. За основанията на модерния рационализъм.

Литература по темите:

Григоров, Е. “Към проблема за класическата буржоазна рационалност”, в: Критика и хуманизъм, 6/1999.

Давидова, А. “Рене Декарт: Модерни корени на некласичността (към генезиса на философията на културата)”, във: Философски алтернативи, 2/1997.

Декарт, Р. Избрани съчинения, С.,1978.

Декарт, Р. Геометрия, С.,1985.

Европейска философия ХVІІ – ХVІІІ в.(Антология. Съст. Е.Панова и колектив), С., 1994.

Лайбниц, Г. Нови опити върху човешкия разум, С.,1974.

Мамардашвили, М. Картезиански размишления, С., 2000.

Панова, Е. От Бейкън до Маркс, С.,1982.

Роди-Левис, ,Ж. Декарт и рационализмът, С.,2001.

Спиноза, Б. Етика, С., 1981.