PHIB704D Философията на Кант

Анотация:

• Главната цел на курса е да представи пред студентите философията на Имануел Кант. Доколкото “Коперниканският преврат” във философията, осъществен от Кант се състои най-вече в обосноваването на трансценденталния подход, ударението се поставя върху Кантовата система на трансцендентална критика, развита в по-късното творчество на философа.

• Тази система обхваща следните три произведения: “Критика на чистия разум”, “Критика на практическия разум” и “Критика на способността за съждение”. Те се разглеждат подробно като на основните дялове на всяко от трите съчинения е посветена по една отделна лекция.

• Изясняват се отделните комплекси от проблеми като се обръща специално внимание на сложния и необичаен категориален език на философа. За усвояването на този и език и за по-задълбоченото разбиране на Кантовите идеи трябва да допринесат и предвидените три семинара.

• Съществени усилия се полагат за представянето на основните теми и проблеми във философията на Кант като единно систематично цяло.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

• какво е съдържанието на Кантовата система на трансцендентална критика, обхващаща Критика на чистия разум”, “Критика на практическия разум” и “Критика на способността за съждение”;

• кои са основните теми и проблеми, поставени и разисквани в тези три произведения;

• кои са основните категории на Кантовата философия.

2) могат:

• да разбират и да си служат с категориалния език на Кантовата трансцендентална философия;

• да разглеждат и разбират философията на Кант в нейната систематична цялост.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ДЕНКОВ, ДИМИТЪР: Що е Просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?”, София 2011.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на практическия разум, София 1974.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Основи на метафизиката на нравите, София 1974.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1977.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на способността за съждение, София 1980.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Антропология от прагматично гледище, София 1992.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Критика на чистия разум, София 1992.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Към вечния мир, София 1993.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Логика, София 1994.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Педагогика. Спорът на факултетите, София 1994.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Пролегомени, София 1993.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Религията в границите на самия разум, София 1997.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Избрани произведения 1755-1770, София 1998.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Кратки метафизически съчинения, София 2000.

КОРЕТ, ЕМЕРИХ; ШЛЬОНДОРФ, ХАРАЛД: Основен курс по философия т. 3, Философията на XVII и XVIII, София 2001.

КЪНЕВА, ВАЛЕНТИНА: Проблемът за злото във философията на Кант, София 2005.

ПАНОВА, ЕЛЕНА: Кант и аналитичната метафизика, София 1986.

ПАНОВА, ЕЛЕНА; СТЕФАНОВ, ИВАН: Европейската философия XVII – XVIII в., т. 1, София 1994.

ПАНОВА, ЕЛЕНА; СТЕФАНОВ, ИВАН: Европейската философия XVII – XIX в., т. 2, София 1996.

СТЕФАНОВ, ИВАН: Кант и проблемът за диалектиката, София 1981.

СТЕФАНОВ, ИВАН (и др. съст.): Кант и кантовата традиция в България, София 2001.

СТОЕВ, ХРИСТО: Понятията в „Критика на чистия разум”, София 2010.