BAEB581D Финансово счетоводство І част

Анотация:

Курсът по "Финансово счетоводство" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури знания за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа ориентация и си поставя три цели:

- да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

- да осигури знания за изготвянето на годишния финансов отчет;

- да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Ива Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2)могат:

да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по Въведение в счетоводствотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

2.Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

3.Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

4.Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

"Форком", 2006 г.

5.Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

6.Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

7.Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

8.Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

9.Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

10.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

11.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). - В. Търново, Фабер, 2010 г.

12.Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.