BAFB509D Пари и парична политика

Анотация:

Курсът включва основни понятия и теории в областта на парите и разглежда същността, значението и видовете парични институции и парични режими, както и паричната пилитика на водещи централни банки и паричен съвет.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Произхода и еволюцията на паричните форми;

• Функциите на парите

• Основни теории за търсенето и предлагането на пари

• Парична политика при централна банка и паричен съвет

2) могат:

• Да подготвят анализи и изследвания в областта на парите и паричната политика

. Да обобщават и систематизират данни за паричната политика на централни банки.


Предварителни изисквания:
• Макроикономика

• Международна икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Лавин, А. Ж. Полен. Теории за парите, ”Кама”, С. 2004.

2. Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С. 2011.

3. Мизес, Л. Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, „Атлас”, С. 2010.

4. Младенов, М. Пари, Банки, кредит, „Тракия – М”, С. 2008.

5. Неновски, Н. Паричният ред, „Сиела”, С. 2007.

6. Неновски, Н. Свободните пари, „Проф. Марин Дринов”, С. 2001.

7. Норт, М. Парите и тяхната история, ”ЛИК”, С. 2003.

8. Уедърфорд, Д. История на парите, „Обсидиан, С.1997.