BASB502D Застраховане

Анотация:

Курсът представя съвременните виждания за същността на застраховането и неговото историческо развитие, риска и управлението му, застрахователния пазар и участниците в него, формите на застраховане и видовете застрахователни продукти, организацията на застрахователните предприятия, както и взаимовръзките между превенцията и застраховането. Целта на курса е да се изгради основен понятиен апарат и фундаментално разбиране за застраховането и дейността на застрахователите у нас.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• тенденциите в историческото развитие на застраховането в света и да използват правилно основните застрахователни понятия;

• каква е организацията на застрахователните структури, функциониращи на българския пазар;

• характеристиките на различните надзорни системи и техните сравнителни предимства;

2) могат:

• • да се ориентират сред многообразието на застрахователни продукти, предлагани на пазара, с цел задоволяване на определени потребности.


Предварителни изисквания:
• да знаят и използват свободно фундаменталните икономически термини и понятия

• да боравят с някои елементи на базисния финансов инструментариумФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Й.Йотов, Б.Илиев – Основи на застраховането, Свищов, 2004 г.

Й.Йотов, Б.Илиев – Основи на застраховането, „Абагар” – В. Търново, 1998 г.

Хр.Драганов, Б.Илиев и др. – Застраховане, „Форком” – София, 1998 г.

Вел.Гаврийски – Икономика на застраховането, София, 1998 г.

Б.Илиев – Управление на риска в застрахователните дружества, АИ „Ценов” – Свищов, 1994 г.

Допълнителна литература:

Р.Габровски – Основи на презастраховането, „Абагар” – В. Търново, 1998 г.

50 години ДЗИ и застраховането в България – юбилейна брошура, 1996 г.

Дейвид Е. Бланд – Застраховане: принципи и практика, АБЗ и C I I, 2000 г.

Кодекс за застраховането