BAEB675D Финансово право

Анотация:

Курсът "Финансово право" има за цел да запознае студентите с компонентите на финансово-правната система на Република България, включително в контекста на членството на Република България в Европейския съюз и при действието на двустранни и многостранни споразумения, по които нашата държава е страна. Балансираният подход между теоретичните постановки и практическите интерпретации на правните текстове, с акцент върху практиката, дава възможност да се очаква силна реална полза от курса за студентите в гражданският им живот и в професионалната им дейност.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  д-р
проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия, принципи и нормативни актове във Финансовото право.

Характеристиката и особеностите на предмета и на методологията на Финансовото право.

Основни разпоредби в законовите и подкзаконовите нормативни актове, уреждащи материя в областта на Финансовото право, както и водеща съдебна практика в областта.

2) могат:

Да разграничават Финансовото право от другите клонове в действащото право;

Да се ориентират практически във финансово-правната материя и да я прилагат в житейски и професонален план;

Да разбират теоретичната основа на Финансовото право и да прилагат същата в академичен аспект;

Да тълкуват и прилагат законосъобразно и правилно финансово-правните норми;

Да не позволяват извършването на нарушения на финансовата система;

Да развият своите възможности за самостоятелна работа в областта на Финансовото право;

Да изградят умения за работа в екип при сложните финансово-правни правоотношения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основи на правото

- Основи на финансите

- Основи на управлението

- Основните нормативни актове в Република БългарияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. "Финансово право", СТОЯНОВ, Иван; Фенея, София, 2010, стр.348;

2. "Търговско и финансово право", ГОЛЕМИНОВ, Чудомир; ВЛАДИМИРОВ, Иван; ЦАНКОВ, Петър; БЪЧВАРОВА, Маргарита; ЦВЕТКОВА, Галина; РОМИНА, София, 2002, стр.412;

3. "Основи на правото"; ЗЛАТАРЕВ, Емил; БОЯНОВ, Георги; ВАСИЛЕВ, Атанас; МУЛЕШКОВА, Ирина; в два тома; издателска къща СИЕЛА, София, 1999;

4. "Финансово право", КУЧЕВ, Страшимир; допълнено и преработено от КУЧЕВ, Юрий Страшимиров, издателство ЛиСтра, София, 2004;

5."Защита на финансово-данъчната система от правонарушения", ВЛАДИМИРОВ, Румен, "Фенея", София, 2005, 3-2001;

6. "Държавна финансова инспекция и имуществена отговорност", ЗЛАТАРЕВ, Емил; Сиела, София, 2007, 6-151;

7. "Unlocking EU Law", second edition; STOREY, Tony; TURNER, Chris; Hodder Education, London, UK, 2008; 19-558; printed in Malta;

8."Английско-български, българо-английски речник. Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право", КРЪСТЕВА, Добринка, София, Сиела, 2004, стр.806;

9. "Научни основи на съдебната експертиза. Теория, принципи, практика", ФИЛИПОВ Й.; ФИЛИПОВ Р., ИК "Комливес-ЛМ", София, 2006, стр.226;

10. "Процесът по ЗАНН", ПАНОВ,Лозан; ИЛКОВА, Ралица, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-385;

11. "Икономическите измами. Част първа", ДИНЕВ, Димитър, Асоциация за противодействие на икономическите измами, "БАГРА" ЕООД, София, 2006, 8-183;

12. "Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси", СТОЯНОВ, Иван, София, Фенея, стр.176;

13. "Актуални въпроси на обществените поръчки", МАРКОВ, Методи; ДИМОВА, Елена, "Труд и право", София, 2010, стр.536;

14. "Искове по Закона за обществените поръчки", КОВАЧЕВА, Аделина, София, Фенея, стр.96;

15. "Възлагане на обществени поръчки", КОВАЧЕВА, Аделина, София, Фенея, стр.200;

16. "Обществените поръчки след измененията от 2008, 2009 и 2010 година", КОВАЧЕВА, Аделина, София, Фенея, стр.256;

17. "Следприватизационния контрол", ХОРОЗОВ, Георги, "СИБИ", София, 2002, ХVІІІ-113.

Нормативни актове:

1. Конституция на Република България;

2. Закон за устройството на държавния бюджет;

3. Закон за държавния бюджет на Република България за ....година;

4. Закон за държавните помощи;

5. Закон за общинските бюджети;

6. Закон за Българската народна банка;

7. Закон за гарантиране на влоговете в банките;

8. Закон за банковата несъстоятелност;

9. Валутен закон;

10. Закон за Комисията за финансов надзор;

11. Закон за Сметната палата;

12. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

13. Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

14. Закон за независимия финансов одит;

15. Устройствен правилник на Министерството на финансите;

16. Закон за държавната финансова инспекция;

17. Закон за мерките срещу изпирането на пари;

18. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функциониране на Европейския съюз;

19. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година;

20. Договор за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз;

21. Закон за кредитните институции;

22. Закон за концесиите;

23. Закон за обществените поръчки;

24. Закон за приватизацията и следприватизационния контрол;

25. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

26. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел;

27. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати;

28. Закон за платежните услуги и платежните системи;

29. Закон за пазарите на финансови инструменти;

30. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

Интернет-страници:

1. Интернет-страница на Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg;

2. Интернет-страница на Официален вестник на ЕС http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm;

3. Интернет-страница на Европейския съюз http://europa.eu/;

4. Интернет-страница на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/;

5. Интернет-страница на Българската народна банка http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf;

6. Интернет-страница на Народното събрание http://www.parliament.bg;

7. Интернет-страница на Националното сдружение на общините в Република България http://www.namrb.org/;

8. Интернет-страница на Фонда за гарантиране на влоговете в банките http://www.dif.bg/;

9. Интернет-страница на Комисията за финансов надзор http://www.fsc.bg/;

10. Интернет-страница на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България http://www.ides.bg/bg/p_c_sem.html;

11. Интернет-страница на Института на вътрешните одитори в България http://www.iiabg.org/;

12. Интернет-страница на Агенцията за държавна финансова инспекция http://www.adfi.minfin.bg;

13. Интернет-страница на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_bg.html;

14. Интернет-страница на Агенцията по обществени поръчки http://www.aop.bg/;

15. Интернет-страница на Агенцията са следприватизационен контрол http://ppc.government.bg/askagency/askweb/index.aspx?action=history;

16. Интернет-страница на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност http://www.cepaca.bg/?act=content&id;

17. Интернет-страница на Администрацията на Министерския съвет http://www.conces.government.bg/.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%