BAEB513D Финасови изчисления с MS Excel

Анотация:

Учебната дисциплина "Финансови изчисления с MS Excel" има за цел да запознае студентите с най-ефективните начини за използване на програмата MS Excel за изчисляване и обработване на бази от данни и прилагане на финансовите модели. Курсът запознава студентите с основни и спомагателни финансови функции за решаване на задачи в областта на финансите. Обучението набляга върху методиката на изграждане на моделите с използването на възможностите на MS Excel, така че да е възможно прилагането им върху големи масиви от данни.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Кои функции да използват при анализиране и обработване на бази данни;

Най-бързият начин (най-краткият път) за решаване на даден проблем, който съпътства вземането на решения;

Финансовите приложения на MS Excel и как да ги използват.

2) могат:

да изграждат финансовите модели в MS Excel;

да интерпретират резултатите;

да извършват оптимизиране на резултатите от моделите;

да използват MS Excel за изследване на финансови зависимости


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания по основи на финансите;

Знания по корпоративни финанси;

Умения за работа с MS Excel.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Настройки на MS Excel. Относителни и постоянни адреси. Стартиране на пълния пакет от функции и приложения за работа с данни. Подреждане (импортиране) на данни. Възможни грешки и коригиране при импортиране на масиви от данни. 2.Използване на вградените функции в Ексел за извършване на лихвени и дисконтни изчисления. Проста, сложна лихва, дисконтиране. Олихвяване и дисконтиране за на по-малки периоди от 1 година. Непрекъснато олихвяване и дисконтиране. Изчисляване на анюитет, перпетюитет и др. финансови инструменти.
  2. 3.Финансов и статистически анализ на ред от данни. Изчисляване на доходност, средна стойност, медиана, мода, дисперсия, стандартно отклонение, асиметрия, ексцес чрез изграждане на модел, чрез вградените функции и добавката за статистически анализ. Построяване на графики на доходността, волатилността, хистограма на разпределението. 4.Финансов и статистически анализ на два или повече реда от данни. Изчисляване на доходност, дисперсия, стандартно отклонение, корелация, ковариация. Приравняване на данните към единна скала за сравняване. Построяване на графика на два или повече реда от данни. Построяване на графика за сравняване на корелацията и волатилността.
  3. 5.Техники в Excel за анализ и оптимизиране на дейността. Анализ на чувствителността. Командата Goal Seek. Създаване на варианти и избор на оптимално решение - използване на Scenario Manager и функцията What - if.

Литература по темите:

1. Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

2. Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

3. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: "Тракия - М", 2006 г.

4. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

5. Wayne L. Winston - MS Excel Data Analysis and Business Modeling, 2004

6. Bill Jelen - MS Excel 2010 In Depth, 2010.

7. Debra Gross - Succeeding in Business With Microsoft Office Excel , 2010

8. David M. Levine - Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 2011