ARCM166 Упражнение: Жилищни сгради и комплекси II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Целите на курса - упражнения - са няколко:

Да се представят приложните познания в областта на жилищната проблематика, свързана с постоянното колективно обитаване. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно колективно обитаване и да се анализират приложните аспекти при развитието им .

Да се изяснят приложните аспекти на морфологията при формите на жилищното застрояване за постоянно колективно обитаване.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р
доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване. Аспекти на морфологията при жилищното застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно колективно обитаване - типо-морфологични анализи.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• История на архитектурата и устройственото планиране

• Основи на устройственото планиране

• Архитектура на жилищните сгради и комплекси за постоянно индивидуално обитаване.

• Архитектурна технология - Сградостроителство, Архитектурни конструкции и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 100%

УСТЕН ИЗПИТ